Jsme tady pro lidi…

Naše služby pěstounským rodinám

Doprovázení

Služba se uskutečňuje přímo v domácím prostředí a zahrnuje pravidelné osobní návštěvy sociálního/klíčového pracovníka. Tento pracovník je s rodinou v úzkém kontaktu a odborně ji provází při výchově svěřených dětí, ale i při řešení jejich problémů. Rodiče mají možnost konzultovat své otázky a výchovné problémy jak se sociálním / klíčovým pracovníkem, tak i s dalšími odborníky.

Doprovázení a podpora náhradní rodiny včetně sledování naplňování dohody (dohled nad výkonem pěstounské péče) – celé rodiny a samozřejmě i jednotlivých členů. Podpora je zajišťována především sociálním pracovníkem (klíčovým pracovníkem rodiny), který rodinu doprovází (a je s ní), je s jednotlivými členy v pravidelném osobním kontaktu (optimálně 1x za měsíc, minimálně 1x za 2 měsíce), kdy řeší aktuální obtíže rodiny i dlouhodobá specifická témata NRP. Pracovník reflektuje s pěstouny průběh náhradní rodinné péče – výchovné postupy, posiluje kompetence pěstounů, vývoj dítěte – jeho projevy a potřeby. Na základě identifikovaných potřeb pak ve spolupráci s klienty nastavuje společné činnosti v rámci Plánu provázení rodiny a společně plánují další služby pro rodinu i dítě a vytvářejí tak podmínky pro naplňování potřeb.

Klíčový pracovník naplňuje také činnost kontrolní, vč. toho, zda je výkon náhradní rodinné péče v souladu s Individuálním plánem ochrany dítěte (dále jen IPOD). Minimálně 1x za 6 měsíců je vypracována zpráva o průběhu výkonu pěstounské péče, která je následně předána sociálnímu pracovníkovi orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jež je opatrovníkem dítěte (dětí).

Zprostředkování odborného poradenství

Odborné poradenství – sociální, psychologické, právní. Vykonávat roli náhradního rodiče je velmi náročný úkol, který s sebou přináší také řadu obtížných situací. Nabízíme spolupráci s psychologem pro děti i pro dospělé, sociální poradenství a bezplatné právní poradenství.

Psychoterapie – podpora v situacích spojených s péčí o svěřené dítě nebo děti při narušených vztazích v rodině, když na pěstouny doléhají zdravotní komplikace, nebo když překonávají generační rozdíly nebo řeší výchovné či výukové potíže dětí ve škole. Dalšími situacemi jsou psychické potíže a podpora při kontaktu dětí s biologickou rodinou.

Mediace – je možností, jak dosáhnout smírného řešení sporů. Jedná se o mimosoudní řešení konfliktu za přítomnosti třetí strany – nestranného mediátora/mediátorů. Mediátor usnadňuje komunikaci mezi oběma stranami a podporuje vzájemné porozumění. Mediace je proces dobrovolný, založený na ochotě stran vyjednávat, naslouchat si a dohodnout se. Cílem mediace je oboustranně přijatelná dohoda.

Pomoc při komunikaci a interakci s dalšími subjekty

– se školami, OSPOD, jinými úřady a organizacemi

Vzdělávání pěstounů

Vzdělávání a víkendové vzdělávací pobyty – průběžné vzdělávání je důležitou aktivitou podporující výkon pěstounské péče, formy a obsah vzdělávacího plánu vycházejí z aktuálních potřeb a možností každého pěstouna. Nabízíme témata, která posilují rozvoj rodičovských schopností a dovedností. Vzdělávací aktivity se snažíme nastavit tak, aby pěstouni měli prostor pro aktivní účast a zážitky k dané tématice, místo pouhého vnímání teoretických poznatků k tématu.

Formy vzdělávání:

  • kurzy a semináře
  • víkendové vzdělávací pobyty
  • klubová setkání
  • individuální vzdělávání

Pomoc při navazování, udržování a rozvíjení vztahů dítěte s osobami blízkými

– zprostředkování kontaktů s původní rodinou, zejména s rodiči dětí tak, aby byly pro dítě bezpečné. Kontakt dětí v pěstounské péči s biologickými rodiči včetně služby asistovaného kontaktu je plánován a realizován dle cílů uvedených v IPOD, vždy pod profesionálním vedením sociálního pracovníka nebo rodinného terapeuta. Součástí dohody je ujednání o povinnosti pěstounů prohlubovat sounáležitost dítěte s rodiči a dalšími osobami jemu blízkými a umožňovat styk dítěte s těmito osobami, pokud takový kontakt bude v zájmu dítěte a dle IPOD, a rovněž v případě neexistence soudního rozhodnutí o omezení či zákazu styku daných osob s dítětem. Kontakt může probíhat písemnou, osobní, telefonickou formou dle vzájemné dohody.

Zajištění krátkodobé péče o svěřené děti

– po dobu pracovní neschopnosti nebo při ošetřování osoby blízké, při narození dítěte, při vyřizování nezbytných osobních záležitostí, při úmrtí osoby blízké. Pomoc při zajištění osobní péče je poskytována prostřednictvím organizace v případě krátkodobé péče v pracovních dnech v prostorách organizace či v bydlišti pěstounů, vždy po předchozí dohodě a dle lhůt stanovených blíže v dohodě.

Zajištění celodenní péče o děti

(respitní péče) od dvou let věku v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v roce. Služba dlouhodobé respitní péče je zajišťována na základě subdodavatelské smlouvy se spolupracující sociální službou a po dohodě s klienty.

Skip to content