Jsme tady pro lidi…

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohodu o výkonu pěstounské péče uzavíráme na dobu neurčitou ve smyslu § 47 b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. S uzavřením dohody musí dát souhlas místně příslušný OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) pěstouna.

Dohoda nás zavazuje k poskytování výchovné a poradenské podpory při výkonu pěstounské péče osobě pečující a sledování výkonu pěstounské péče v rodině této osoby.

Kdo musí uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče

Dohodu musí uzavřít každý dlouhodobý pěstoun (zprostředkovaný i nezprostředkovaný) poté, co přijme dítě do pěstounské péče. Máte-li tedy status pěstouna a pobíráte dávky pěstounské péče, Dohodu uzavřít musíte.

Dohodu nemusíte uzavřít, pokud vám bylo dítě svěřeno formou “péče jiné osoby”, jste jeho opatrovníkem nebo jste jej adoptovali.

S kým mohou pěstouni uzavřít dohodu

Jako pěstouni máte svobodnou volbu. Můžete se nechat doprovázet obecními úřady s rozšířenou působností, příspěvkovými organizacemi krajů a obcí, nestátními neziskovými organizacemi nebo fyzickými osobami, které mají pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí.

Líbí se vám, jak doprovází pěstouny EUROTOPIA.CZ? Kontaktujte nás.

Změna dohody

V určitých případech je nutné přistoupit ke změně Dohody. Jde především o tyto situace:

 • při přijetí dalšího dítěte do rodiny
 • při odchod dítěte z rodiny (v PP zároveň zůstávají další děti)
 • jeden z pěstounů – manželů ukončil PP nebo došlo k rozvodu manželství
 • změna jména u dítěte či pěstouna
 • změna formy pěstounské péče.

Při změně Dohody vypracujeme a s pěstouny podepíšeme Dodatek. Změnu je možné provést pouze po předložení příslušného úředního dokumentu nebo rozsudku. Dodatek vždy schvaluje místně příslušný OSPOD pěstouna.

Kdy je možné dohodu o výkonu pěstounské péče ukončit

K ukončení Dohody dochází nejčastěji z těchto důvodů:

 • pěstounské dítě dosáhne zletilosti, pěstounská péče končí a Dohoda tím zaniká,
 • ukončení pěstounské péče ze strany pěstouna,
 • odchod dítěte z rodiny (např. zpět do biologické rodiny),
 • úmrtí pěstouna nebo dítěte,
 • odstoupení od Dohody ze strany pěstounů či ze strany doprovázející organizace eurotopia.cz

Odstoupení od dohody ze strany pěstouna

Od Dohody můžete jako pěstouni odstoupit bez udání důvodů, a to vždy k 30. 6. nebo k 31. 12. kalendářního roku. Protože chceme nabízet jen kvalitní služby a na pěstounských rodinách nám záleží, důvod odchodu nás vždy zajímá. Snažíme se od klientů získat zpětnou vazbu a mluvit o tom, co by si klient představoval jinak a co můžeme změnit. Pokud se přesto rozhodnete od spolupráce s EUROTOPIA.CZ upustit, je nutné dodat nám písemnou výpověď s vaším podpisem. Mějte na paměti svou zákonnou povinnost do 30 dnů uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou doprovázející organizací.

Odstoupení od dohody ze strany doprovázející organizace EUROTOPIA.CZ

Z naší strany přistupujeme k ukončení Dohody o výkonu pěstounské péče opravdu výjimečně, a to ze zvlášť závažných důvodů nebo opakovaného porušování povinností. To znamená, že pěstouni

 • si dlouhodobě neplní svoji povinnost vzdělávat se,
 • neumožňují průvodci sledovat výkon pěstounské péče,
 • neumožňují průvodci mluvit s dítětem o samotě,
 • opakovaně nenaplňují IPOD nebo Plán práce s dítětem.

Pěstouni jsou zpravidla opakovaně vyzýváni k nápravě, stejně tak je informován i OSPOD pěstouna. Pokud ani to nepomůže, přistupujeme k vypovězení Dohody o výkonu pěstounské péče.

Skip to content