Jsme tady pro lidi…

Vážení klienti,

jako uživatelé naší služby nám poskytujete své osobní údaje a tento dokument obsahuje informace o tom, které osobní údaje to jsou, jak je zpracováváme a chráníme a jaké máte práva.

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo osobně, kontaktní údaje najdete na našich webových stránkách: www.eurotopia.cz.

Kontakt na správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je EUROTOPIA.CZ, o.p.s., se sídlem Zacpalova 379/27, 74601 Opava, IČ: 25852345 (dále jen “správce” či “organizace”) a osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) který nahradil zákon č. 101/2000 Sb. Osobní údaje jsou dále v textu označovány jako “OÚ”.

Správce v souladu se stanoviskem MPSV ČR[1] nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce je možno kontaktovat na adrese jeho sídla a dále na emailové adrese info@eurotopia.cz a provozuje webové stránky www.eurotopia.cz kde naleznete aktuální kontaktní údaje.

Proč zpracováváme osobní údaje a z jakých důvodů?

Vaše osobní údaje potřebujeme pro uzavření smlouvy o poskytování služby a na základě této smlouvy je zpracováváme. Dalším podkladem pro zpracování osobních údajů je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a také jeho vyhláška č. 505/2006 Sb., na základě kterých vedeme spisovou dokumentaci k poskytované službě. V těch případech, kdy jednáme jako osoba pověřená k sociálně-právní ochraně dětí, se zpracování osobních údajů opírá také o zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V případech, kdy sepisujeme a podáváme za klienta návrh na oddlužení na základě akreditace ministerstva spravedlnosti podle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., tak zpracováváme informace, které jsou obsahem tohoto návrhu na základě dohody o sepisu a podání návrhu na oddlužení.

Dále organizace realizuje činnosti upravené zejména v rámci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona Č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Správce v souvislosti s výkonem své činnosti zpracovává a uchovává OÚ a v některých případech také citlivé údaje zejména za účelem výkonu sociální politiky (tj. poskytování sociálních služeb, výkonu sociální práce a plnění povinnosti pověřené osoby k sociálně-právní ochraně), plnění povinností příjemce dotace, vedení účetnictví, zpracování personální agendy, propagace své činnosti. Osobní údaje v podobě fotografie nebo audiovizuálního záznamu mohou být zpracovávány pouze na základě písemného souhlasu klienta a slouží nám k tomu, abychom mohli službu prezentovat uvnitř organizace nebo navenek.

Právním základech zpracování OÚ je zejména plnění právní povinnosti správce (vedení spisové dokumentace), oprávněný zájem a plnění a uzavření smlouvy. V případech, kdy je právním základem zpracování OÚ souhlas klienta, tak tento souhlas je klientem poskytnut v písemné formě při uzavření smlouvy či v průběhu poskytované služby.

Jaké osobní údaje, k jakým účelům a po jakou dobu je organizace zpracovává?

Správce zpracovává zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, email), klientské údaje (o poskytovaných službách, zdravotním stavu, rasovém či etnickém původu, atd.), záznamy o poskytnuté službě a údaje obsažené v dokumentech, které klient předal správci. V případě souhlasu klienta správce zpracovává také fotografie a audiovizuální záznamy z pořádaných akcí (zobrazující konkrétní osoby).

Údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci účelu (tj. poskytování služby) a následně v souladu se spisovým a skartačním řádem organizace, případně dle podmínek stanovených v projektech. Přístup k údajům  mají pouze pracovníci organizace.

Údaje jsou uloženy v uzamykatelných skříních a uzamykatelných kancelářích zaměstnanců služby. Elektronická evidence je vedena v počítačích, které jsou chráněny heslem. Přístup k OÚ mají pouze pracovníci správce.

Předávání údajů třetím osobám

Přístup k údajům mají pracovníci organizace a údaje nebudou dále předávány žádné třetí straně, s výjimkou situací, kdy k tomu klient dá výslovný souhlas, či pokud povinnost předat informace stanoví právní předpisy (např. v těch případech, kdy je stanovena povinnost předat informace orgánům činným v trestním řízení, občanskoprávnímu soudu, OSPODu). Údaje nejsou použity pro automatizované rozhodování. Osobní údaje nejsou předávány osobám mimo Evropskou unii.

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?

Klient má právo vyžádat si informaci, jaké OÚ o něm organizace zpracovává a za jakým účelem, získat informace, které se jej týkají, dále má právo odvolat souhlas se zpracováním OÚ a být zapomenut v případě, že tento souhlas tvoří jediný právní základ  zpracování OÚ. Avšak v případě, že dané OÚ zpracováváme i na základě jiného právního důvodu (např. právní povinnost správce), tak tento právní důvod nadále trvá a ukládá nám povinnost OÚ nadále zpracovávat.

Klient má právo vznést námitku proti zpracování svých OÚ a právo na jejich aktualizaci. Pokud se klient domnívá, že došlo k porušení právních předpisů ohledně OÚ, tak může podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tato úprava zásad zpracování OÚ je k dispozici u správce a jeho pobočkách a také online na jeho webových stránkách (www.eurotopia.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

v07


[1] Doporučený postup č. 02/2018, kterým se v rámci metodického a koncepčního vedení  MPSV vypracovává Kodex chování ve smyslu čl. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR pro potřeby výkonu sociální politiky

Skip to content