Jsme tady pro lidi…

Volnočasové pobyty a výlety

Pobyty

Realizujeme v průběhu jarních, letních a podzimních prázdnin, jedná se o pobytové zážitkové tábory. Pobyty probíhají záměrně v období prázdnin, kdy děti a mládež tráví svůj volný čas neorganizovaným způsobem.

Cílem pobytů je umožnit dětem a mladým lidem pobyt v přírodě, dále posílit jejich samostatnost a spolupráci ve skupině. Důraz je kladen na seznámení dětí se zdravým životním stylem – pohyb, režim, stravování, relaxaci. Během pobytu je dodržován pravidelný denní režim, děti se učí také hygienickým návykům, orientaci v přírodě formou různých her. Pro děti je připraven bohatý program vedoucí k rozvoji dovedností, schopností a k získávání nových znalostí, vědomostí a zkušeností. Součástí programu jsou sportovní, výtvarné aktivity, práce s prvky skupinového vedení – komunitní kruhy, využití zážitkové pedagogiky a některých technik dramaterapie, efektivní poskytování zpětné vazby.

Příměstské tábory

Probíhají v době prázdnin, jejich cílem je zapojit děti cílových skupin do programu, zprostředkovat jim nevšední zážitky, nabídnout nové možnosti trávení volného času. Dalším cílem je zapojit děti do skupiny vrstevníků, kde se naučí a osvojí si spolupráci ve skupině, navazování komunikace a sociálních vazeb, sebepoznání a toleranci k ostatním. Do programu jsou zařazeny strategické hry, hry na spolupráci a rozvoj intelektu, hry sebepoznávací a hry, kde děti okusí špetku adrenalinu a také výlety po zajímavostech v regionu.

Výlety

Výlety probíhají celoročně, přibližně 1x měsíčně a jsou určeny dětem, mladým lidem i jejich rodičům. Výlety jsou naplánovány tematicky tak, aby byly pro děti zajímavé, naučné a kreativní. Do programu zařazujeme hry podporující spolupráci, rozvoj intelektu, hry sebepoznávací a hry, kde dětí okusí špetku adrenalinu.


Děti a rodiče se v průběhu pobytů a výletů seznámí s alternativami pro trávení volného času, seznámí se s dalšími možnostmi jak trávit svůj čas aktivně a smysluplně. Další důležitou součástí je sdílení a podpora komunikace ve skupině vrstevníků.

Skip to content