Jsme tady pro lidi…

Preventivní programy a programy interkulturní výchovy

Prevence, ať už jakákoliv, je ve světě jedno z nejdůležitějších témat. Proto vnímáme jako zásadní se tímto tématem zabývat a nabízet jej také na úrovni škol, pedagogů a žáků. Při práci s třídními kolektivy pracujeme vždy podle konkrétních a individuálních potřeb školy a třídního kolektivu. Je-li potřeba, poskytujeme také programy návazné.

Preventivní programy jsou pro všechny věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ a jsou realizovány zpravidla ve dvou vyučovacích hodinách, dle domluvy je možnost dohodnout i jiné časové úseky. Programy se většinově uskutečňují dopoledne v prostorách příslušné školy a třídy pro počet do 30ti frekventantů (1. třída).

Na zajištění programů se podílejí vždy dva pracovníci, tedy zkušený lektorský tým, který tvoří speciální pedagog, pedagog, psychoterapeut a sociální pracovníci s dlouholetými zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží.

Pracujeme s dětmi interaktivní formou a využíváme různé formy práce, především tematické, vzdělávací a sebepoznávací hry, skupinové práce, brainstorming a řízené diskuse, prvky arteterapie, prvky dramaterapie, modelové situace, nácvik sociálních dovedností a další. Pomáháme žákům rozvíjet se v tématu, předcházet negativním jevům, formovat komunikaci a spolupráci, reflektovat apod.

Při realizaci programu je důležitá spolupráce s třídním učitelem, případně s dalšími pedagogy. Po ukončení programu vítáme možnost konzultací s pedagogy, kdy společně hledáme další možnosti jak pokračovat v práci se třídou. Pokud v rámci programů vznikne potřeba hlubší spolupráce s třídním kolektivem, zajišťujeme po dohodě se školou intervenční programy vedené odborníkem (ve spolupráci s metodikem prevence, výchovným poradcem, případně školním psychologem) zaměřené na řešení konkrétních situací v kolektivu žáků.

Skip to content