Jsme tady pro lidi…

Včasná péče

Od založení organizace pomáháme rodinám s dětmi v náročných životních situacích a realizujeme aktivity, které směřují k podpoře včasné péče. Včasná pomoc má pozitivní dopad na celý život dítěte a přináší ekonomické přínosy celé společnosti. Věříme, že každé dítě si zaslouží šanci plně rozvinout svůj potenciál a získat kvalitní vzdělání bez ohledu na původ či situaci rodiny.

Proč je důležitá včasná péče?

 • Tisíce dětí v ČR vyrůstají v nepříznivém sociálním nebo kulturním prostředí.
 • Těmto dětem často chybí dostatek podnětů, knih či hraček a kvalitní zdravotní péče a výživa.
 • Tyto děti docházejí méně do mateřských škol a na základní škole pak často selhávají.
 • To vede k problémům v dospělosti – nezaměstnanosti, exekucím, zvýšené kriminalitě apod.
 • Chybí systematická prevence a podpora těchto dětí a jejich rodin už od raného věku.

Co včasná péče rodinám a dětem přináší?

 • zvyšuje školní úspěšnost dětí,
 • motivuje je ke vzdělávání,
 • podporuje jejich růst a sebevědomí,
 • učí rodiče pečovat o děti a zvládat náročné životní situace,
 • propojuje rodiny a pomáhá jim začlenit se do společnosti,
 • pomáhá dětem získat lepší start do života a připravit je na budoucnost.

Jak realizujeme včasnou péči my?

Aktivitám včasné péče se věnujeme v regionech Krnovska a Jesenicka, přičemž se je snažíme co nejvíce přizpůsobit potřebám rodin a podmínkám daného regionu. V obou regionech se snažíme navazovat spolupráci s místními organizacemi a důležitými partnery jako jsou města, obce, firmy, základní a mateřské školy a s odborníky z různých oblastí a vytvářet tak pro potřebné rodiny podpůrnou síť a systém pomoci. V obou městech realizujeme kulaté stoly, kde se věnujeme tématu včasné péče a účastníci zde sdílí své potřeby i zkušenosti.

Spolupráce pro nás není jen otázkou regionální, snažíme se rovněž přispívat k šíření povědomí o důležitosti včasné péče i na nadregionální úrovni. Jsme členem Platformy pro včasnou péči, která sdružuje organizace z celé ČR a dlouhodobě usiluje o rozvoj včasné péče v naší zemi.

Včasná péče na Krnovsku a Jesenicku

V Krnově rodinám nabízíme vzájemně provázané aktivity, které podporují rodinu již od období očekávání narození dítěte, přes období předškolní přípravy, až po jeho nástup na základní školu. Všechny aktivity včasné péče v Krnově realizujeme v prostorách organizace na adrese ČSL. Armády 43a, Krnov.

Rodiny s nimiž spolupracujeme na Jesenicku, žijí v různých obcích, které jsou vzhledem ke geografii regionu často špatně dostupné. Aktivity včasné péče zde nejsou tolik vázány na adresu naší jesenické pobočky, ale probíhají buď přímo v rodinách dětí, nebo v Javorníku, v jehož okolí žije část spolupracujících rodin. Dílčí aktivity pak realizujeme přímo ve městě Jeseník.

Při spolupráci s rodinami využíváme různé interaktivní pomůcky a zaměřujeme se na terapii hrou. Rodiče vzděláváme v jejich využití v domácím prostředí formou praktického nácviku. Daří se nám rozšiřovat sety pomůcek, které využíváme při práci s dětmi a rodiči, případně je zapůjčujeme přímo rodičům, aby je s dětmi mohli využívat sami.

Jaké aktivity včasné péče realizujeme?

Klub pro nastávající maminky

V Krnově se setkávají budoucí maminky a maminky v období šestinedělí v prostorách naší organizace na pravidelných setkáních každých 14 dní v pátek od 9.00 do 12.00 hodin. Sociální pracovnice poskytuje maminkám odborné poradenství v různých oblastech a dále připravuje program a obsah klubových setkání. Na setkání jsou přizýváni odborní lektoři – pracovníci z praxe, kteří s nastávajícími maminkami hovoří o různých tématech (porod, šestinedělí, kojení, péče o novorozené miminko, duševní hygiena apod.). Maminky zde získají potřebnou pomoc a podporu a učí se novým dovednostem potřebným pro bezpečnější start celé rodiny.

Klub pro rodiče s dětmi

Klub, který je určen rodičům s dětmi od 0 do 4 let, realizujeme v Krnově v prostorách organizace, kde máme vytvořenu interaktivní místnost pro malé děti, a v Javorníku, kde využíváme vybavené prostory Městského a informačního centra. Činnost klubů zajišťuje odborný pracovník, který s rodiči sdílí jejich potřeby a zajišťuje poradenství, a speciální pedagog, který se zaměřuje na rozvoj dětí a učení se hrou. Rodičům je poskytováno odborné poradenství v péči o dítě – handling, manipulace s dítětem, posilování psychomotorického vývoje u dětí do 3 let věku, zdravé stravování, hygienické návyky, pravidelnost a řád u miminek apod. Pro rodiče s dětmi jsou pořádány také návazné akce a výlety v okolí.

Klub Skřítek pro předškolní děti

Klub navštěvuje 10 dětí od 5 do 8 let a je veden terapeutickým pracovníkem, který ve spolupráci se studentkami Střední pedagogické a zdravotnické školy v Krnově organizuje činnost klubu. Klub probíhá každou středu v prostorách organizace v Krnově v čase od 15:30 do 17:30 hodin. Jednotlivé kluby jsou tematicky zaměřené a děti zde získávají podporu pro svůj rozvoj. Učí se zde potřebným dovednostem, znalostem a návykům.  Dětem jsou pravidelně připravovány aktivity zaměřené na procvičování jemné motoriky, smyslového vnímání, procvičování pozornosti a paměti. Celkově jde u dětí o podporu myšlení a připravenosti na školu a také o vytváření zdravých sociálních vztahů.

Včasná péče v rodinách

Zejména na Jesenicku probíhají aktivity včasné péče přímo v domácnostech rodin, kam dojíždí sociální a pedagogický pracovník. Sociální pracovník rodinu zná, s rodinou má navázanou spolupráci a je schopen s rodinou řešit široké spektrum problémů včetně výchovných a vzdělávacích, nabízí rodině poradenství a provází ji. Pedagog se cíleně věnuje rozvoji kompetencí u dětí. Poskytuje dětem potřebnou podporu zaměřenou na všestranný a zdravý rozvoj v oblastech: školní připravenost, schopnost řešení problémů a kreativní myšlení, zdraví a tělesná kondice, regulace emocí a zvládání stresu, apod. Při práci s dětmi pracovníci využívají jednoznačné výhody, která plyne z jejich role, neboť jim umožňuje navázat bezprostřední kontakt s rodinou přímo v jejím přirozeném prostředí a získat důvěru. Součástí aktivity je nabídka využití volnočasových aktivit pro celou rodinu nebo děti samostatně.

Pro více informací o aktivitách včasné péče se obraťte na regionální vedoucí regionu Krnov Ing. Pavlínu Winklerovou nebo regionálního vedoucího regionu Jeseník Bc. Františka Hladkého.

KONTAKTY

Skip to content