Jsme tady pro lidi…

O co usilujeme – naše cíle

  • obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí
  • předcházení situacím, které mohou vést k ohrožení zdraví a vývoje dítěte
  • předcházení krizovým situacím vedoucím k destabilizaci rodiny
  • integrace dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí do hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím spolupráce s rodiči a jejich zapojení do vzdělávání dětí
  • zlepšení vztahu rodiny a vzdělávacích institucí
  • zlepšení školní úspěšnosti dětí a podporu předškolní přípravy dětí
  • zlepšení informovanosti klientů o jejich právech a povinnostech a zvyšování jejich kompetencí při řešení jejich sociální situace
  • zlepšení schopností klientů využívat dostupné zdroje ze svého okolí a komunity (širší rodina, blízcí, instituce a organizace – úřady, nestátními neziskové organizace, školy a školská zařízení, lékaři a zdravotnická zařízení apod.)
  • zprostředkování příležitosti rodinám aktivně se začlenit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti
Skip to content