Jsme tady pro lidi…

Podpora pěstounským rodinám

Poslání v oblasti náhradní rodinné péče

Poslání Podpory pěstounským rodinám je podpora a provázení rodin při výkonu náhradní rodinné péče tak, aby děti v těchto rodinách měly odpovídající péči s ohledem na jejich potřeby, zájmy a původní rodinné a společenské prostředí.
Podpora pěstounským rodinám se zaměřuje na aktivity vedoucí ke zlepšení kvality života dětí vyrůstajících mimo svou biologickou rodinu.

Podporu pěstounským rodinám realizujeme od roku 2016, kdy doprovázíme pěstounské rodiny. Realizované aktivity vždy směřujeme především k podpoře dětí – jak v náhradní péči, tak i biologických, které vyrůstají v náhradních rodinách.

Hlavním cílem Podpory pěstounským rodinám je

 • rodina, která buduje zdravou identitu dítěte v náhradní rodinné péči.
  Identitu chápeme jako vědomí toho, kdo jsem, kam patřím, jakou mám hodnotu, jak věci prožívám a jaké jsou mé silné a slabé stránky. Vytvoření zdravé identity člověka je důležité proto, aby byl schopen pozitivního přijetí sebe sama a druhých lidí, a tím se dobře začlenil do lidského společenství.
 • cíle v zájmu dítěte – zdravý vývoj dítěte – zachování a rozvoj původních rodinných vazeb
 • cíle v zájmu klienta (osoba pečující) a jeho rodiny – podpora rodinných vazeb – vytváření prostoru pro rozvoj klienta v jeho kompetencích pří výkonu NRP – poskytnutí podmínek pro vybudování odpovídajícího rodinného zázemí všech členů domácnosti
 • cíle z pohledu náhradní rodinné péče a zákona – ochrana dítěte a dohled nad výkonem pěstounské péče (dále také “VPP”)

Cílová skupina Podpory pěstounským rodinám jsou

 • rodiny s dětmi, které jsou svěřeny do některé z forem pěstounské péče,
 • do širší cílové skupiny patří: původní rodiny dětí v NRP, biologické děti pečujících rodin, zájemci a žadatelé o NRP, všechny děti, které se na organizaci obrátí se žádostí o pomoc (tato pomoc zpravidla spočívá na zprostředkování informací a potřebných kontaktů).

V rámci Podpory pěstounským rodinám využíváme pojmu “klient” pro osoby, se kterými je uzavřena Dohoda.

Do cílové skupiny nepatří osoby pečující a v evidenci, které žijí mimo regiony, ke kterým se vztahuje pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí EUROTOPIA.CZ, o.p.s. (tj. žijí mimo regiony Opavska, Krnovska, Bruntálska a Jesenicka).

Pracovníci organizace se dále při výkonu SPO řídí následujícími zásadami

Zájem dítěte
Při výkonu SPO stavíme zájem dítěte na přední místo. Dítě vnímáme jako respektovaného partnera při plánování výkonu sociálně právní ochrany (dále “SPO”). Zjišťujeme jeho názor, potřeby, reflektujeme je a přispíváme k jejich naplňování. Organizace hledá, vyvíjí, šíří a v praxi aktivně používá nové metody, které pomáhají při práci s dítětem hravou formou zjišťovat jeho názory a přání. Při kontaktu s dítětem je pro pracovníci organizace zásadní jeho bezpečí a pohodlí. Tuto zásadu prosazujeme i ve spolupráci s dalšími spolupracujícími subjekty.

Práce s přirozeným prostředím
Pracovníci organizace vnímají dítě umístěné do NRP jako součást přirozených sociálních systémů: vlastní rodina, pěstounská rodina, vrstevníci, školní prostředí apod. Všechny tyto systémy vnímají jako zdroje pro plánování podpory dítěte, vyhodnocují ochranné a rizikové faktory těchto systémů a jejich vliv na vývoj dítěte a zahrnují je do výkonu SPO.

Rovnocennost
Organizace nabízí podporu všem pěstounským rodinám, které si ji jako pověřenou osobu zvolí za doprovázející organizaci, bez ohledu na jejich vyznání, etnickou či politickou příslušnost, sociální statut či národnost.

Kvalita
V rámci zajištění kvality služeb naplňuje organizace standardy kvality sociálně právní ochrany dětí a pravidelně konzultujeme postupy týkající se výkonu SPO s podobně profesně zaměřenými spolupracujícími organizacemi či orgány sociálně právní ochrany dětí.

Dále

 • pracovníci se při výkonu své práce řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR,
 • veškeré služby jsou klientům poskytovány bezplatně,
 • pracovníci zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dověděli v souvislosti s poskytováním SPO (včetně všech osobních a citlivých údajů klientů) s výjimkou informací podléhajících oznamovací povinnosti a zákonem dané spolupráce s dalšími subjekty (zejm. orgán sociálně-právní ochrany – dále jen OSPOD, Úřad práce),
 • jednání mezi sociálním pracovníkem (nebo jiným odborníkem organizace) a klientem je důvěrné,
 • všichni pracovníci jednají s klienty vždy profesionálně a empaticky v duchu dodržování práv klientů, zachování lidské důstojnosti a v souladu s Listinou základních práv a svobod a další platnou legislativou,
 • v jednání s dětmi pracovníci upravují svůj přístup, tj. chování a jednání, s ohledem na daný stupeň bio-psycho-sociálního vývoje daného dítěte; pracovníci naslouchají dětem a respektují jejich názor, přičemž předním hlediskem je zájem dítěte (jak vyplývá zejm. z Úmluvy o právech dítěte), přestože dohoda o výkonu pěstounské péče je uzavřena s pěstounem.

Seznam činností vykonávaných na základě pověření

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. poskytuje služby na základě Rozhodnutí k pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, č.j. MSK 13378/2017, na území správního obvodu Moravskoslezského a Olomouckého kraje, a v místech Zacpalova 27, Opava a Masarykovo náměstí 14, Jeseník, v tomto rozsahu:

 1. vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje /§ 6 odstavec 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí/;
 2. pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě;
 3. pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou;
 4. činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku;
 5. zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti;
 6. uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b;
 7. poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

Konkrétní činnosti vycházející z pověření k SPOD realizované organizací

 • Doprovázení pečujících osob při výkonu péče o svěřené děti prostřednictvím pracovníka – klíčového pracovníka, který poskytuje poradenství v oblasti výchovy a péče o svěřené dítě (možnosti podpory/metody práce: konzultace s dítětem a pečující osobou minimálně jednou za dva měsíce).
 • Zajištění odborné pomoci pro svěřené dítě nebo pro pečující osoby (možnosti podpory/metody práce: zajištění nebo zprostředkování služeb psychologa, psychoterapeuta, právníka nebo jiných odborníků dle potřeb dítěte a pečující osoby).
 • Doprovázení svěřeného dítěte a pečujících osob při kontaktu s rodinou dítěte (možnosti podpory/metody práce: pověřený pracovník se podílí na přípravě a organizaci setkání včetně přípravy dítěte a všech účastníků, dítě při setkání podporuje, v průběhu kontaktu vyhodnocuje jeho aktuální potřeby, je-li třeba, realizuje kroky k zajištění bezpečí a ochrany dítěte).
 • Zajištění různých forem vzdělávání pečujících osob a podpora v plnění jejich povinnosti se vzdělávat (možnosti podpory/metody práce: klubová setkání, víkendové vzdělávání, samostudium, aj.)
 • Podpora pravidelného sdílení svých zkušeností s péčí o svěřené dítě s ostatními pečujícími osobami v rámci vzdělávacích aktivit (možnosti podpory/metody práce: klubová setkání, neorganizované setkávání pečujících osob ve svém volném čase).
 • Organizace řízených aktivit pro děti v rámci klubových setkání pěstounských rodin.
 • Zprostředkování respitní péče (možnosti podpory/metody práce: organizace zprostředkovává víkendové a letní pobyty pro děti, pracovníci se podílí s pečujícími osobami na plánování vhodných forem pro jejich odlehčení a při plánování podporují pečující osoby k uvědomění si potřeb svěřených dětí).
Skip to content