Jsme tady pro lidi…

Tento projekt je financován Norskými fondy 2014-2021
Zprostředkovatel programu – Ministerstvo financí

Tento projekt je financován Norskými fondy 2014-2021

O PROJEKTU

Název projektu: Dialogem ke vzájemnému porozumění
Registrační číslo: LP-HROVA1A-005
Období realizace: 9. 8. 2021 – 30. 4. 2024

Cíl projektu:

Obecným cílem projektu je posílit multikulturní prostředí. Všechny naše projektové aktivity počítají se začleňováním jednotlivců, rodin a dětí se sociálním a kulturním znevýhodněním do majoritní společnosti. Romská menšina je přímo hlavní cílovou skupinou, u které nám jde o posílení jejich postavení ve společnosti a podporu inkluze, zejména na lokální úrovni.

Stručné informace o projektu:

Projekt je primárně zacílen na podporu romských platforem, podporu začleňování a posilování postavení Romů v České republice, zejména v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. K dosažení tohoto cíle směřujeme prostřednictvím vytvoření 1 platformy spolupráce, realizací workshopů, kurzů a školení směřující k získání znalostí či kompetencí podporujících integraci Romů, realizací aktivit podporujících komunitní práce, realizací aktivit napomáhajících vytváření pozitivního obrazu Romů včetně prezentace dobrých příkladů z praxe a přenosu zkušeností zlepšujících soužití Romů s majoritou.

Účelem projektu je prostřednictvím dialogu posílit inkluzi a postavení Romů. Platforma spolupráce se zajistí participaci Romské menšiny na místní a regionální úrovni (Opava, Krnov, Moravský Beroun). Aktivity projektu budou svou integritou přispívat ke zplnomocňování a aktivizaci Romů. Zaměření bude rovněž na posilování odbornosti pracovníků s touto cílovou skupinou, zkvalitnění a posílení komunitní práce na lokální úrovni, posilování spolupráce majority s minoritou při veřejných akcích a propagaci realizovaného projektu v tisku a médiích.

Realizace aktivit projektu KA1 – KA4

KA1 PLATFORMA SPOLUPRÁCE

V rámci této aktivity dojde k vytvoření romské platformy spolupráce na místní úrovni. Budeme realizovat aktivity, které budou mít dopad na posilování a prosazování zájmů romské menšiny, zvýšení jejich aktivizace, komunikačních a facilitačních kompetencí, podporu inkluze a integrace a zplnomocňování Romů. V průběhu realizace projektu dojde ke zřízení a fungování samostatné romské platformy, jejíž členové budou z řad jádrové skupiny a dalších členů komunity a proromských organizací, zastupitelů měst, zástupců z řad Romů a v případě potřeby dalších přizvaných subjektů (např. školy, poradny a další organizace).

KA2 VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

V rámci této aktivity proběhne realizace workshopů, kurzů, školení zaměřených na získání znalostí a kompetencí podporujících integraci a posílení postavení Romů. Vzdělávání se zaměří zejména na tyto oblasti: usnadnění přístupu Romů k základním právům a jejich propagaci, podporu zapojování Romů do rozhodovacích procesů, ekonomické zmocňování za účelem např. usnadnění příležitostí k obživě, zvyšování zaměstnatelnosti a posílení postavení Romského etnika.

KA3 KOMUNITNÍ PRÁCE

Tato aktivita bude zaměřena na podporu aktivit v rámci komunitní práce na místní úrovni. Tyto aktivity, realizované stanovené na základě vzájemného dialogu v rámci komunitní práce, budou směřovat k usnadnění přístupu k základním právům a jejich propagaci, podpoře a zapojování do rozhodovacích procesů, motivaci k účasti na kulturních akcích zaměřených na prezentaci romské kultury a zvyšování povědomí o romské kultuře, ekonomickému zmocňování za účelem např. usnadnění příležitostí k obživě, zvyšování zaměstnatelnosti a posílení postavení Romského etnika.

KA4 POZITIVNÍ OBRAZ ROMŮ A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Realizací této aktivity podpoříme vytváření příznivého vztahu mezi většinovou veřejností a lidmi z romské komunity pomocí společných akcí na podporu poznání romské kultury a soužití v komunitě. Dojde na základě vzájemného dialogu k propojování a poznávání majoritních částí obyvatel. Dále dojde k podpoře multikulturního prostředí, posílení postavení Romů a vytváření pozitivního obrazu díky prezentaci příkladů dobré praxe.

Dialogem ke vzájemnému porozumění

Začátkem měsíce srpen 2021, byl zahájen projekt s názvem Dialogem ke vzájemnému porozumění. Projekt si klade za cíl podporu začleňování a posilování postavení Romů v České republice, zejména v Moravskoslezské a Olomouckém kraji.

» více

Skip to content