Jsme tady pro lidi…

Projekty v roce 2021

Dotace na poskytování sociálních služeb:

 1. Město Bruntál – dotace na poskytování sociálních služeb
 2. Město Horní Benešov – dotace na činnost Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Bruntál
 3. Město Kravaře – dotace na činnost služby SPOLU – Pro rodiny s dětmi a Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Opava a Poradenského střediska EUROTOPIA Opava
 4. Město Krnov – dotace na poskytování sociálních služeb
 5. Město Město Albrechtice – dotace na činnost Poradenského střediska EUROTOPIA A Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Krnov
 6. Město Rýmařov – dotace na činnost Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Bruntál a Poradenského střediska EUROTOPIA v Rýmařově
 7. Město Vítkov – dotace na činnost Poradenského střediska EUROTOPIA a služby SPOLU – Pro rodiny s dětmi a Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Opava
 8. Město Vrbno pod Pradědem – dotace na činnost služby SPOLU – Pro rodiny s dětmi a Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Bruntál
 9. MPSV – dotace na poskytování sociálních služeb
 10. MPSV – Podpora mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19
 11. MPSV – Sanace vícenákladů a výpadku příjmů, v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 do sektoru sociálních služeb
 12. Moravskoslezský kraj – Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb
 13. Statutární město Opava – dotace na poskytování sociálních služeb

Veřejné zakázky:

 1. Město Jeseník – Veřejná zakázka – Vzdělávání pro pěstouny
 2. Moravskoslezský kraj (Podpora služeb akreditovaných osob podle Insolvenčního zákona) – Veřejná zakázka
 3. Moravskoslezský kraj (Zajištění odborných specifických činností pro rodiny s dětmi v evidenci OSPOD “Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji” II) – Veřejná zakázka

Návazné projekty:

 1. ČSOB pomáhá regionům – Společně to zvládneme
 2. Globus Lepší svět – Klub malých zahradníků
 3. Grantový program společnosti Mondeléz – Společně to zvládneme
 4. Město Bruntál(Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Bruntál v oblasti sociální a sociální prevence) – Společně to zvládneme
 5. Město Krnov (Podpora zážitkových aktivit pro děti a mládež ohrožené delikvencí a kriminalitou) – Vstříc novým zážitkům 
 6. Ministerstvo kultury ČR (Podpora Integrace příslušníků romské menšiny) – Most k porozumění
 7. Ministerstvo kultury (Program kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice) – Všichni máme šanci
 8. MPSV dotační program Rodina – Zdravá rodina – Pomoc rodinám s dětmi 2021
 9. Ministerstvo spravedlnosti (Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody) – Náprava vztahů v rodině IV. 
 10. MŠMT (Kempy 2021) – Vstříc novým zážitkům
 11. Moravskoslezský kraj (Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2021/2022) – Tudy cesta nevede II 
 12. Moravskoslezský kraj (Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2021) – Společnými silami k dialogu – Krnov
 13. Moravskoslezský kraj (Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021) – Probační program K2 a resocializační program
 14. Moravskoslezský kraj (Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 2021 – Most k porozumění
 15. Moravskoslezský kraj (Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021) – Klíče pro rodinu 
 16. Moravskoslezský kraj (Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021) – Pomoc rodinám s dětmi v Bruntále
 17. Moravskoslezský kraj (Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021) – Pomoc rodinám s dětmi v Krnově 
 18. Moravskoslezský kraj (Program podpory činností v oblasti rodinné politiky a sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021) – Zdravá rodina
 19. Moravskoslezský kraj (Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021) – Zkvalitnění dostupnosti Terénních programů Eurotopia v regionu Krnovska
 20. Nadace Albatros – Včas a akorát
 21. Nadace J&T – Podpora dětí v NRP II 
 22. Nadace Naše dítě – Letní zážitkový pobyt Větřkovice
 23. Nadace OSF (budování kapacit) – PROFI organizace
 24. Nadace Terezy Maxové dětem (ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem) – Podpora školní úspěšnosti dětí v náhradní rodinné péči
 25. Nadace Umění pro zdraví – Pěvecká a výtvarná soutěž pro děti a mládež 
 26. Nadace VIAŽivá komunita „komunitní granty“
 27. NF Albert – Bertík 2021 – Společně to zvládneme
 28. NF Albert – Sportovní výzva – Sportovní vybavení
 29. Nadační fond Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ – Společně to zvládneme
 30. Statutární město Opava (Podpora kulturních akcí ve městě) – Všichni máme šanci 
 31. Statutární město Opava (Prevence kriminality) – Cesta k zážitkům 
 32. Statutární město Opava (Životní prostředí a EVVO) – Klub malých zahradníků II 
 33. Úřad Vlády (Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2021) – Společnými silami k dialogu
 34. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (Obyčejný život) – Společnými silami k dialogu 

Projekty v rámci strukturálních fondů Evropy:

 1. Norské fondy 2014 – 2021, zprostředkovatel programu – Ministerstvo financí ČR – Dialogem ke vzájemnému porozumění
 2. Integrovaný regionální operační program – Zlepšení kvality pracovních podmínek a dostupnosti sociální služby na Bruntálsku
 3. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Společnou cestou – podpora inkluzivního vzdělávání na Jesenicku
 4. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Společný rozvoj inkluze v Krnově 
 5. Operační program zaměstnanost – Inovace metodických postupů práce jako reakce na aktuální problémy sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami (IMP)
 6. Operační program zaměstnanost – Komplex inovací služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny
 7. Operační program zaměstnanost – Podpora a prevence ztráty bydlení a prevence a řešení zadluženosti na Jesenicku
 8. Operační program zaměstnanost – Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Opavsku
 9. Operační program zaměstnanost – Poradenství a podpora rodinám a jednotlivcům Hlučínska
 10. Operační program zaměstnanost – Sociální a aktivizační služby pro rodiny a jednotlivce na Bruntálsku 
 11. Operační program zaměstnanost – Zvyšování profesionality a podpora síťování romských a proromských NNO a spolupracujících subjektů

Představení některých realizovaných projektů

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME – ČSOB Pomáhá regionům 2020

Cílem projektu byla podpora dětí z rodin z příhraničních regionů, tak aby mohly uspět v budoucím životě a nebyly handicapovány podmínkami, ve kterých momentálně žijí. Usilovali jsme o komplexní podporu dětí, aby byly úspěšné ve škole, aby se mohly zařadit do běžného života a především, jsme se snažili podpořit jejich budoucí uplatnění ve společnosti. Projekt byl zaměřen na děti ve věku od 3 do 18 let z dysfunkčních a sociálně slabých rodin a dále z rodin pěstounských, které žijí v regionech Krnov, Bruntál, Opava a regiony Albrechticko a Jindřichovsko.

Aktivity projektu: doučování dětí a spolupráce se školou, podpůrné skupinky pro děti.

PODPORA DĚTÍ V NRP II – Nadace J&T

Hlavním cílem projektu byla podpora rodin v náhradní rodinné péči, aby mohly kvalitně poskytovat výchovu a péči svěřeným dětem a umožnit jim další rozvoj. Dalším cílem byla přímá podpora dětí vyrůstajících v NRP. Projekt byl zaměřen na podporu náhradních rodin v jejich fungování, rozvíjel participativní metody při práci s rodinami. Aktivity projektu byly soustředěny tak, aby předcházely situacím, které rodiny s dětmi ohrožují.

Aktivity projektu:

 • víkendový pobyt pro náhradní rodiny s cílem podpořit pozitivní rodičovství a výchovu,
 • podpora dětí při akcích ve volném čase realizovaných naší organizací pro děti v NRP,
 • podpora dětí v běžných kroužcích.

PROFI ORGANIZACE – CHCEME JÍT DÁL – Nadace OSF

Cílem projektu, který započal v září a jeho realizace bude pokračovat do konce srpna 2022, je posílit kapacity organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v oblasti fundraisingu, marketingu, kvality služeb, PR a strategie směrem k vyšší kvalitě poskytovaných služeb, posílení značky, soběstačnosti i konkurenceschopnosti, a to pomocí expertů pro dané oblasti. Projekt zahrnuje vytvoření strategického fundraisingového a marketingového plánu, PR strategie a mediální kampaně, metodik a evaluačního systému dopadu programů, dále zavedení dárcovské databáze a inovace webových stránek.

SPOLEČNOU CESTOU – PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA JESENICKU

Hlavním cílem projektu bylo podpořit kvalitní a inkluzivní vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v oblasti, která pak bude vyrovnávat jejich rozdíly v hlavním vzdělávacím proudu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávacího systému a vytvoření sítě spolupráce v oblasti inkluzivního vzdělávání na Jesenicku. Aktivity projektu zahrnují posílení spolupráce mezi rodinou a školou, doučování dětí z cílových skupin, mimoškolní aktivity a předškolní klub, jehož součástí je také spolupráce s rodiči dětí. Realizací projektu zvyšujeme povědomí o problematice inkluze a sledujeme efektivitu zaváděných opatření v praxi.

KLUB MALÝCH ZAHRADNÍKŮ – GLOBUS Lepší svět 2021

Cílem projektu byla realizace zahradnického kroužku při NZDM – Klubu Modrá kočka v Opavě, který zde vznikl v roce 2019. Kroužek byl určen dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, které si nemohou dovolit platit kroužky. Kroužek nabízel aktivity postavené na základech environmentální výchovy, učil děti, jak zodpovědně přistupovat ke zlepšení kvality životního prostředí a kvality vlastního života.

Projekt zahrnoval:

 • Kroužek malých zahradníků – pravidelná klubová aktivita 2x v měsíci během celého roku
 • Environmentální vzdělávací akce pro MŠ
 • Úklid parků v Opavě se zapojením veřejnosti
 • Návštěvy zahradnictví v opavském regionu

VSTŘÍC NOVÝM ZÁŽITKŮM – MŠMT ČR – Letní kempy 2021

Projekt, jehož obsahem byla realizace 6 příměstských táborů pro děti a mládež z regionů Opava, Krnov, Bruntál a Jeseník. Jeho cílem bylo předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. Dále reagovat na snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti a mládež, jelikož každé dítě má s pandemii odlišnou zkušenost. Chtěli jsme podpořit kvalitní trávení volného času, zdravý životní styl, obnovit pracovní a studijní návyky dětí a podpořit duševní zdraví dětí z cílových skupin a zároveň preventivně působit na skupiny dětí ohrožených ve svém vývoji sociálně patologickými jevy. Příměstské kempy byly pojaty jak zážitkově, tak výchovně a zároveň se zaměřovaly na neformální vzdělávání.

SPOJME RUCE SPOLEČNOU CESTOU – Úřad Vlády ČR

Projekt byl zaměřen na podporu obyvatel sociálně vyloučených lokalit ve městech Opava a Krnov a navazoval na realizaci komunitní práce v těchto městech v uplynulých obdobích. Cílem projektu bylo prostřednictvím komunitní práce přispět k udržení momentálního příznivého stavu komunity žijící v ubytovacím domě v Opavě na ulici U Cukrovaru 1 a přispět k vytvoření mobilizované komunity v sociálně vyloučené lokalitě v Krnově na ulici Vrchlického. Současně probíhalo mapování nových vytipovaných sociálně vyloučených lokalit v Krnově (ulice Stará, Libušina a Textilní) i v Opavě (lokalita U Latarny).

MOST K POROZUMNÍ – Moravskoslezský kraj

Cílem projektu bylo posílit multikulturní prostředí prostřednictvím aktivit, které umožní lepší poznání romské minority s majoritní společností a vzájemný dialog, a to uspořádáním tří workshopů/besed pro získání znalostí a kompetencí podporujících integraci Romů, dále realizací výstavy mapující kulturu a integraci romské minority navázané na výtvarnou soutěž pro děti a mládež do 18 let.

Skip to content