Jsme tady pro lidi…

Úřad vlády ČR podpořil v roce 2023 komunitní práci v Opavě

V roce 2023 jsme realizovali komunitní práci ve dvou opavských lokalitách – U Cukrovaru a Na Latarně. Aktivity komunitní práce finančně podpořil Úřad vlády ČR v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2023. Celkem se v rámci projektu do komunitní práce zapojilo přes 200 osob a realizovaly se aktivity zaměřené na oblasti vzdělávání, prevence a volnočasových aktivit, zlepšování vzájemného soužití, revitalizace lokality a zdraví. Ve vztahu k oběma komunitám jsme se snažili prostřednictvím komunitní práce podpořit aktivizaci a již nastalé pozitivní změny, sociální začleňování, zplnomocňování, participaci a podněcování lidí k sociální změně v lokalitách. Projekt a jeho výstupy reprezentují odpovědi obyvatel lokalit na témata, která vnímají jako relevantní a přínosná pro jejich začlenění do majoritní společnosti. Obyvatelé tato společná témata sami formulovali podle Kahnových kritérií během setkání s komunitními pracovníky, buď individuálně, nebo v rámci skupinových setkání.

V lokalitě Na Latarně je komunitní práce i díky častější obměně obyvatel a také v důsledku sociální izolace během koronavirové pandemii stále v počátcích. Cílem komunitní práce v uplynulém roce bylo přispět k aktivizaci a posílení komunity, jež povede k vytvoření kompetentní komunity, která si bude uvědomovat a formulovat své potřeby a cíle a následně na nich společnými silami bude pracovat. Podařilo se dosáhnout dílčích úspěchů a bylo realizováno několik aktivit, do kterých se část obyvatel zapojila. V roce 2023 proběhl sezónní tvořivý workshop, bylo nainstalováno pískoviště ve společných venkovních prostorách a v prosinci proběhla oblíbená Mikulášská nadílka.

V lokalitě U Cukrovaru se za 7 let realizace komunitní práce komunita výrazně proměnila. Vytvořila se zde komunita, která je schopná formulovat své potřeby, přicházet s nápady na zlepšení životních podmínek v lokalitě a komunikovat s různými institucemi. Mezi obyvateli se vytvořila šestičlenná jádrová skupina, která aktivně podněcuje ostatní obyvatele k účasti na různých aktivitách. Komunikace jádrové skupiny s komunitními pracovnicemi se zaměřuje na nalézání řešení aktuálních problémů, rozvoj dovedností, prožívání úspěchů, posilování motivace a zapojování obyvatel do realizace komunitních aktivit podle Kahnových kritérií. Komunita se seznámila s principy a metodami komunitní práce a umí je efektivně využívat.

Cílem komunitní práce realizované U Cukrovaru pro rok 2023 bylo podpořit obyvatele k autonomií a sebevzdělání a přispět k udržení momentálního příznivého stavu a posílení a zmocňování komunity. Taktéž bylo cílem posílit a spolupracovat s jádrovou skupinou, která se během roku částečně proměnila a její členové se od roku 2022 začali zapojovat do vzdělávacích aktivit směřujících k posílení svých kompetencí v oblastí komunitní práce. Naši snahou bylo tuto aktivitu dále podporovat. V roce 2023 se uskutečnilo dvoudenní výjezdní vzdělávání v Žimrovicích. Akce, která proběhla 6. a 7. 10., se zúčastnilo celkem 5 členů jádrové skupiny, kteří se zde setkali se zástupci dalších komunit z Ostravy, Budišova nad Budišovkou a Brna. Během víkendového pobytu se účastníci naučili jak sestavit program pro ostatní lídry, jak pracovat s motivací a především, jak hodnotit sami sebe a svou práci. Ukotvili se také v metodách a principech komunitní práce a sdíleli své zkušenosti a příběhy. Společně pak pracovali na společném projektu – obrazu. Každá komunita kreslí jednu čtvrtinu obrazu, který poté bude vystaven v Muzeu romské kultury v Brně. Tato akce posílila vztahy mezi členy naší komunity a umožnila lépe porozumět životním podmínkám a výzvám, kterým komunita čelí. Společná tvorba obrazu přinesla nejen radost a pocit společného úspěchu, ale také posílila soudržnost a jednotu.

Komunita během roku uspořádala i další inspirativní akce. Proběhl úklid lokality a výsadba jahodového záhonu. Proběhlo několik vzdělávacích aktivit, díky kterým si obyvatelé rozšířili povědomí v oblast zdraví nebo prevence vzniku dluhu na energiích. Komunita je velmi schopná při organizaci volnočasových aktivit, jak pro děti, tak pro dospělé. Velmi se vydařil kuchařský workshop, který měl také velmi silné a pozitivní ohlasy. Obyvatelé komunit mají velmi rádi kreativní a tvořivé činnosti, proto je velká část aktivit zaměřena právě na tuto oblast. Na konci roku proběhla již tradiční Mikulášská nadílka, kterou obyvatele zvládají bez pomoci komunitních pracovníků. Veškeré realizované aktivity umožnily obyvatelům komunit posílit kompetence v oblasti komunitní práce a podpořit komunity v autonomii a jednotného vystupování.

Několik projektových aktivit, které v minulém roce probíhaly, bylo mířeno na obyvatelé obou lokalit. Na konci prázdnin proběhl společný výlet obou komunit do Zoo ve Zlíně, který sklidil výhradně pozitivní ohlasy. V průběhu celého roku byl v prostorách NZDM – Klubu Modrá kočka realizován taneční kroužek pro děti a mládež, do kterého docházelo 8 dětí z obou lokalit. Ty nacvičovaly pod vedení lektora 1x až 2x týdně. Častější setkávání bylo žádoucí ve chvílích, kdy se děti připravovaly na veřejné vystoupení. Taneční kroužek byl jednou z odpovědí na potřeby dospělých obyvatel komunit, zejména matek, které pro své děti postrádaly vhodné volnočasové aktivity. Účast v tanečním kroužku podporovala pohybovou aktivitu a zdraví dětí. Pravidelný taneční trénink přispíval k rozvoji fyzické kondice, koordinace a flexibility, čímž předchází možným zdravotním komplikacím spojeným s nedostatkem pohybu. Taneční kroužek také vytvářel prostředí pro společné aktivity a sociální interakce. Děti zde měly možnost budovat nová kamarádství, spolupracovat a rozvíjet dovednosti komunikace a týmové práce. Děti v rámci kroužku získávaly taneční dovednosti v tradičních romských tancích a moderních tanečních stylech. Tím nejenom obohacovaly své kulturní povědomí, ale také rozvíjely svůj taneční talent a kreativitu. Taneční kroužek vystoupil během roku na čtyřech veřejných vystoupeních – oslavy Mezinárodního dne Romů v Brně, akce Země plná Křídlení v Národním zemědělském muzeu v Ostravě, taneční a hudební přehlídka pořádaná Armádou Spásy v Krnově a talentová soutěž pořádaná organizací EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v Minoritském klášteře v Opavě.

Dle splněných cílů hodnotíme projekt za velice úspěšný a přínosný a to jak za organizaci, tak sami obyvatelé komunit vnímají vysokou účinnost tohoto projektu. Projekt umožnil obyvatelům lokalit zažít pocit úspěchu z vlastní síly a změnit okolnosti svého života a přispěl ke zlepšení vzájemných vztahů mezi obyvateli lokality a k lepšímu vnímání obyvatel lokality veřejností. Velice přínosné bylo zvyšování kompetencí obyvatel, především lídrů, podporou vzdělávání.

Skip to content