Jsme tady pro lidi…

V roce 2023 jsme úspěšně realizovali projekt Klíče pro rodinu

Pro rok 2023 podpořilo Město Bruntál projekt Klíče pro rodinu částkou 80.000,- Kč. Velice si vážíme podpory a děkujeme za tento projev důvěry v naši práci.

Hlavním cílem projektu byla podpora školní úspěšnosti dětí z dysfunkčních a sociálně slabých rodin. Projekt se opíral o tři hlavní aktivity: doučování dětí, poradenství pro rodiny, realizace příměstského tábora.

Cílem projektu bylo děti nejen doučovat, ale také je motivovat ke vzdělávání, pracovat s nimi a rozvíjet jejich dovednosti, a tak přispět k jejich osobnímu růstu. Do projektu byly zapojeny děti ve věku od 7 do 18 let a jejich rodiče z Bruntálu a blízkého okolí.

V rámci aktivity DOUČOVÁNÍ bylo do projektu během roku zapojeno celkem 12 doučujících z řad středoškolských studentů. Doučováno bylo 32 dětí, z toho 25 s trvalým pobytem v Bruntále od 1. do 9. třídy z celkem sedmi základních škol z Bruntálu a okolí, Gymnázia Bruntál, SPŠ a OA Bruntál a SOŠ Bruntál. Doučování probíhalo pravidelně od pondělí do čtvrtku, 2x týdně v odpoledních hodinách, s výjimkou letních prázdnin. Doučování bylo realizováno v prostorách organizace, a to buď osobně, nebo online formou. Doučující zde měli zázemí, oddělené prostory, vhodnou techniku a didaktické pomůcky.

Doučující kromě samotné přípravy dětí na testy, zkoušky, písemné práce, vysvětlování nepochopeného učiva a vypracovávání domácích úkolů, motivovali děti k dalšímu vzdělávání a podporovali je ve zvládání požadavků škol. Motivací k dalšímu vzdělávání vzrůstá šance na pokračování dětí ve vzdělávacím systému, přijetí a ukončení střední či vysoké školy a úspěšném budoucím uplatnění na trhu práce.

Koordinátor doučování v rámci projektu spolupracoval také s rodinami dětí. Celkem se jednalo o 25 rodin. Cílem spolupráce bylo KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ za účelem zvýšení informovanosti rodin o významu vzdělávání pro budoucí život a posílení důvěry rodičů ke vzdělávacím institucím. Prostřednictvím projektu se tak rozvíjela spolupráce rodina – škola. Koordinátor doučování také spolupracoval se školami a učiteli doučovaných předmětů tak, aby doučování navazovalo na školní výuku. Učitelé poskytovali informace o aktuálním učivu, upozorňovali na specifické potřeby daných žáků a poskytovali nám zpětnou vazbu.

Během letních prázdnin v termínu  17. 7. – 21. 7. 2023 proběhl PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR na téma  „Kdo přežije“. Přihlášeno bylo celkem 19 dětí ve věku od pěti do patnácti let. Z různých důvodů se nakonec tábora zúčastnilo 9 dětí. Cílem příměstského tábora bylo podpořit sociální kontakty dětí a vztahy s vrstevníky, zatraktivnění volného času dětí o letních prázdninách a představení alternativy smysluplného trávení volného času, ukázat dětem zážitkovou formou jiné formy neformálního vzdělávání nebo získat nevšední zážitky.  Aktivity byly zaměřeny na téma tábora tak, aby se rozvíjely dovednosti a znalosti dětí, zlepšila se jejich fyzická kondice, poznali nová a zajímavá místa. Děti se učily toleranci, komunikaci, respektovat pravidla a osvojily si práci ve skupině.

Skip to content