Jsme tady pro lidi…

V roce 2023 nás podporuje Moravskoslezský kraj

Také v roce 2023 realizujeme řadu projektů s finanční podporou Moravskoslezského kraje. Níže naleznete přehled dotačních programů Moravskoslezského kraje včetně krátkého popisu projektů, s nimiž jsme v dotačních programech uspěli. Za podporu děkujeme!

Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023

Pomoc rodinám s dětmi v Krnově a Pomoc rodinám s dětmi v Bruntále – projekty jsou zaměřeny na podporu služeb pro ohrožené děti a rodiny včetně podpory směřující ke stabilizaci rodin a obnovení narušených funkcí rodiny, a to prostřednictvím komplexu aktivit poradenské pomoci ohroženým dětem a jejich rodinám. Projekty se opírají o tyto projektové aktivity: individuální poradenství, rodinné mediace, právní poradenství, psychoterapeutické konzultace, psychologické poradenství, asistované kontakty s podporou odborníka, asistence u celého styku rodiče s dítětem, dětský program Sand Tray – “Kde slova nestačí” a program „Archipelago“ 

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2023

Resocializační program EUROTOPIA – V rámci projektu je realizován individuální resocializační program v Opavě a v Krnově a aktivity směřující k podpoře síťování a multidisciplinární spolupráce v rámci organizací a institucí.

Posláním programu je podporovat začlenění dospělých osob, které se dopustily trestného činu, zpět do společnosti. Cílem programu je prevence a snižování rizik opakování trestné činnosti, motivace k reintegraci klienta, komplexní podpora.

Cílovou skupinou projektu jsou dospělí klienti, kteří mají účast na resocializačních aktivitách zahrnutou v probačním plánu vyplývající z uložené povinnosti vydané soudem.

Program podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023 a školní rok 2023/2024

Tudy cesta nevede III a IV – preventivní programy pro školy – Účelem projektů je realizace preventivních programů ve školách, jejichž cílem je prevence a snižování rizik vzniku sociálně patologických jevů ve školních třídách, prevence zachování duševního zdraví a posílení bezpečného klimatu ve školní třídě.

Skip to content