Jsme tady pro lidi…

O (k)rok dále s Nadací Albatros

V roce 2023 jsme realizovali projekt „VČAS a akorát – o (k)rok dále“, který navazoval na projektové aktivity organizace z minulých let, konkrétně na projekty Včas a akorát I a II realizované v letech 2021 a 2022. Stejně jako jeho projektoví předchůdci byl i tento projekt finančně podpořen Nadací Albatros. Projekt byl zaměřen na podporu aktivit v oblasti včasné péče a jeho cílem bylo poskytnout komplexní podporu rodinám s dětmi do 8 let věku a tím zajistit zvýšení školní úspěšnosti dětí, zlepšení možnosti zařazení dětí do běžného života a podpořit jejich budoucí uplatnění ve společnosti.

Projektové aktivity byly zaměřeny na rodiny s dětmi žijící na Krnovsku a Jesenicku. Projekt cílil na děti ze sociálně vyloučeného, sociálním vyloučením ohroženého nebo kulturně odlišného prostředí ve věku od 0 do 8 let a jejich rodiče. Oproti předchozím projektovým aktivitám byl projekt zaměřen také na budoucí maminky, které se připravují na péči o děti v prenatálním období a ihned po narození. Projekt byl postaven na komplexním přístupu k práci s rodinami, neopomíjel práci s rodiči, která zahrnovala různé podpůrné, vzdělávací, poradenské a sociální aktivity. Individuální přístup k potřebám každé rodiny byl důležitým aspektem naší práce.

Za celou dobu trvání projektu bylo podpořeno 23 rodin z Krnovska a 31 rodin z Jesenicka a 7 rodin z Bruntálu v rámci víkendového vzdělávacího pobytu. Aktivity projektu realizovaly 3 pracovnice organizace, terapeutka a studentky střední pedagogické školy.

Jedním z našich cílů bylo variabilně propojit maminky z různého socioekonomického prostředí tak, aby se navzájem od sebe učily, sdílely své potřeby, hodnoty a navazovaly zdravé sociální vztahy.

Nad rámec předem naplánovaných aktivit jsme uspořádali také víkendový vzdělávací pobyt pro bruntálské rodiny s menšími dětmi spolupracujícími v rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na chatě Orientka ve Staré Vsi u Rýmařova v termínu 26. – 28. 5. 2023. Pobytu se zúčastnilo 7 rodin – 9 dospělých a 18 dětí.

Realizace projektových aktivit:

KLUB SKŘÍTEK PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (5-8 LET)

Klub probíhal pravidelně 1x týdně a byl veden terapeutickým a pedagogickým pracovníkem ve spolupráci se studentkami 3. ročníku Střední pedagogické a zdravotnické školy v Krnově. Klub během roku navštěvovalo 13 dětí ze sociálně slabého a znevýhodněného prostředí. Jednotlivé kluby byly tematicky zaměřené a děti zde získávaly podporu pro svůj rozvoj. Učily se zde potřebným dovednostem, znalostem a návykům. Dětem byly pravidelně připravovány aktivity zaměřené na procvičování jemné motoriky, smyslového vnímání, procvičování pozornosti a paměti. V klubu byly také organizovány krátké pěší výlety do blízkého okolí, proběhlo 5 setkání s rodiči, na nichž měli rodiče příležitost pro vzájemné sdílení, a příměstský tábor pro děti „Letní prázdninová putování za poznáním: „Za tajemstvím mapy Skřítků“.

ZVYŠOVÁNÍ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ RODIČŮ – KLUBÍKY PRO MAMINKY S DĚTMI (0-4 LET)

Během roku jsme pořádali kluby pro maminky s dětmi v Javorníku a v Krnově, které probíhaly 2x měsíčně a docházelo do nich 21 maminek s dětmi. V Javorníku jsme využívali pro realizaci klubů prostory Městského a informačního centra v Javorníku, v Krnově se rodiče s dětmi scházeli v prostorách herny přímo na pobočce naší organizace na adrese ČSL. Armády 43a. Rodičům bylo v klubech poskytováno poradenství a podpora v oblasti výchovně – vzdělávací, dále v oblasti sociální a v případě potřeby také v oblasti zvyšování právního povědomí. Byla zde zajištěna péče o nejmenší děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu. Aktivity byly zaměřeny jak na individuální práci s dítětem a rodičem, tak i na skupinové aktivity. Poradenství zajišťoval pedagog, speciální pedagog, sociální pracovník a právník. Cílem bylo zvyšování informovanosti rodičů a pěstounů, posilování jejich klíčových kompetencí v daných oblastech a řešení situací ohrožujících stabilitu rodin.

V rámci činnosti klubů probíhaly také různé tematické akce a besedy. Na Jesenicku jsme pro rodiče s dětmi uspořádali Velikonoční stezku, opakovaně jsme navštěvovali knihovnu, uspořádali akci „Z pohádky do pohádky“ a dvě vzdělávací besedy na téma „Využití rytmických a hudebních činností v rámci rozvoje člověka“ a „Vliv psychomotorického vývoje, primárních reflexů a metody RTMi na kvalitu života“. V Krnově byl program také bohatý. Pro maminky s dětmi jsme uspořádali besedu na téma „První pomoc u dětí“ a workshop na téma „Využívání senzomotorických pomůcek“, podnikli jsme několik společných pěších výletů po krásách a zajímavostech města Krnov, bavili se společným tvořením a navštívili jsme herní centrum pro děti.

REALIZACE VČASNÉ PÉČE V RODINÁCH

Přímo v rodinách probíhaly aktivity včasné péče na Jesenicku, kde pedagog docházel dlouhodobě a pravidelně do 6 rodin, přičemž pracoval se 7 dětmi ve věkové skupině od 2,5 do 6 let. Návštěvy v každé z rodin probíhaly 1x týdně nebo dle možnosti rodiny. Pedagog se cíleně věnoval rozvoji kompetencí u dětí a poskytoval potřebnou podporu zaměřenou na všestranný a zdravý vývoj dětí. K pomoci s depistáží potřebných rodin do projektu včasné péče jsme nově přizvali také Orgán sociálně právní ochrany dětí v Jeseníku. Sociální pracovnice OSPOD tuto nabídku rodinám přivítaly, do spolupráce tak byly zapojeny 2 rodiny v rámci této spolupráce.

VYUŽITÍ A OVĚŘENÍ NOVÝCH NÁSTROJŮ PRO PRÁCI S DĚTMI A JEJICH RODIČI

Při spolupráci s rodinami jsme využívali různé interaktivní pomůcky a zaměřovali jsme se na terapii hrou. Rodiče jsme vzdělávali v jejich využití v domácím prostředí formou praktického nácviku. Dařilo se nám rozšiřovat sety pomůcek, které jsme využívali při práci s dětmi a rodiči, případně je zapůjčovali přímo rodičům, aby je s dětmi mohli využívat sami. Zaměřili jsme se na výběr a použití didaktických pomůcek, které podporují rozvoj dětí s různými potřebami. Velkou úlohu sehrál individuální přístup, neboť každé dítě je jedinečné a tak je třeba k němu přistupovat. V uplynulém období se nám podařilo rozšířit naši sestavu šitých didaktických pomůcek o senzomotorické leporelo, kontrastní molitanové senzomotorické kostky, molitanové masážní kostky, dřevěné balanční kameny, quietbook a soubor různě velikých barevných háčkovaných kuliček. Rodičům jsme také ukázali, že je možné využít dostupné materiály a že je možné si některé pomůcky vyrobit.

ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA ŠKOLU S PŘESAHEM DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

V první polovině roku 2023 a v rámci klubu pro předškolní děti „ Skřítek“ probíhala u 5 dětí individuální příprava na školu nad rámec klubové skupinové činnosti. Jednalo se o 5 dětí, které v září čekal nástup do 1. třídy. Všechny děti zápisem úspěšně prošly a v září nastoupily do 1. třídy ZŠ. Při této práci jsme se zaměřili na podporu psychické zralosti, sociální a emocionální zralosti, a pracovní zralosti. U dětí byla rozvíjena slovní zásoba, např. kreslením obrázku, přání s následným vyprávěním, vyprávění příběhu apod. Děti individuálně plnily hravé úkoly, při kterých jsme se zaměřili na správný úchop tužky.

PŘEDPORODNÍ PÉČE O MAMINKY A POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ V JEJICH NOVÉ ROLI

V rámci pravidelných klubů vedených speciálním pedagogem a sociálním pracovníkem probíhala předporodní péče o maminky a posilování jejich kompetencí v nové roli. Celkem 3x bylo v rámci klubu pořádáno setkání s porodní dulou Ester Grůzovou, která se věnovala základním otázkám týkajícím se těhotenství a přípravy na porod, samotnému průběhu porodu a rozdílu mezi porodním plánem a porodním přáním a tématu laktace, kdy citlivě vysvětlila maminkám fyziologické procesy v těle a jejich účel, období růstového spurtu u miminka. Klub probíhal pravidelně 2x v měsíci, a to v pátek od 10:00 – 12:00 hodin. Vystřídalo se zde 8 budoucích maminek. 

ROZVÍJEJME NAŠE DĚTI ČETBOU ANEB BOOKSTART

Zapojili jsme se do mezinárodní iniciativy knihoven nazvané Bookstart, která slouží k zapojení a zaktivizování rodičů a seznámení dětí s knihou jako takovou, ať už formou prohlížení, čtení nebo povídání si.  Za dobu realizace projektu jsme s rodiči a dětmi navštívili dvě knihovny – Knihovnu Vincence Priessnitze v Jeseníku a Městskou knihovnu Rudolfa Zubera v Javorníku. Zde byl pro zúčastněné pracovnicemi knihovny přichystán zajímavý program. K zájmu rodičů a dětí o knihy přispěly přichystané aktivity i příjemné prostředí knihoven.  Ve druhé polovině projektu se nám podařilo navázat pravidelnou spolupráci s knihovnou Vincence Priessnitze v Jeseníku. Návštěvu knihovny jsme uskutečňovali v intervalu jedenkrát za měsíc. Do aktivity se zapojilo 22 rodin s dětmi.

REALIZACE KULATÝCH STOLŮ A SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE

V rámci realizace projektu jsme v měsíci listopadu uspořádali dva kulaté stoly v Jeseníku a Krnově, jejichž vedení se v obou případech ujala rodinná a dětská terapeutka Mgr. Petra Večerková. Jejich cílem bylo sdílení dobré praxe, představení práce s interaktivními pomůckami, síťování a navázání dalších vztahů. Kulatých stolů se účastnili pracovníci OSPOD, zástupci NNO z Jeseníku i Krnova, základních a mateřských škol a městských úřadů.

EVALUACE

Během roku jsme hodnotili realizaci aktivit a využívali jsme pro to různé nástroje – evaluační dotazník, který se týkal důvěry rodičů ve vzdělávání, dotazník měřící dlouhodobou trajektorii žáka, která slouží k lepší orientaci ve vzdělávání žáka.

Skip to content