Jsme tady pro lidi…

Podporuje nás město Krnov

Kromě registrovaných sociálních služeb, které v Krnově provozuje organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. podporuje město Krnov také realizaci tří projektů v rámci dotačního programu Podpora prevence kriminality ve městě Krnov pro rok 2022.

Projekt „Vstříc novým zážitkům II“ navazuje na aktivity organizace z minulých období. Projekt cílí na děti a mládež ohrožené ve svém vývoji sociálním vyloučením, rizikovým chováním – sociálně patologickými jevy a delikvencí, přičemž reaguje na nepříznivou situaci, v níž se některé děti nacházejí. Projektové aktivity nabízí dětem a mládeži z Krnova zážitkové programy, v rámci kterých si děti vytváří nové praktické a vztahové zkušenosti, rozvíjí řadu dovedností a klíčových kompetencí, které rozvíjí jejich osobnost. Tyto programy, mezi něž patří příměstské tábory a jednodenní výlet, jsou záměrně směřovány do období jarních a letních prázdnin, kdy děti s cílové skupiny tráví svůj volný čas neorganizovaně a jsou tak vystaveny rizikům sociálně patologického chování a delikvence.  

Další z projektů nesoucí název „Informovanost nás může ochránit“ přináší sérii preventivně zaměřených workshopů a besed určených obyvatelům města Krnov a blízkého okolí, zejména však dětem, mládeži a jejich rodičům či prarodičům, dlouhodobě nezaměstnaným, obyvatelům sociálně vyloučených lokalit, ale také lidem z široké veřejnosti, které bude daná problematika zajímat. Na témata z oblasti dluhové problematiky, šikany, kyberšikany, užívání drog, podpory zdravého životního stylu zejména u dětí, mladistvých a mladých dospělých, kteří trpí již v brzkém věku nadváhou či obezitou budou přednášet zkušení lektoři.

Třetím z projektů podpořených v rámci zmíněného dotačního programu je projekt „Připravme se na práci“. Cílem projektu je podpořit motivaci mladých lidí k vytváření žádoucích pracovních návyků a k získávání profesních zkušeností. Chceme jim nabídnout možnost seberealizace, příležitost naučit se zodpovědnosti za svou práci. Projekt se zaměřuje na mládež ve věku od 15 let, která má ukončenou povinnou školní docházku, do ukončení středoškolského vzdělávání, a která pochází z nepodnětného prostředí. Tito mladí lidé budou pod vedením zkušeného mentora vykonávat předem domluvenou činnost za finanční odměnu.

Projevené důvěry v podobě finanční podpory našich projektů si velice vážíme a děkujeme.

Skip to content