Jsme tady pro lidi…

TRANSFORM – posílení činnosti organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Anotace projektu:

Projekt je zaměřený na posílení činnosti organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v oblasti kompetencí a připravenosti organizace na práci v online prostředí s cílem zefektivnit řízení, fundraising a komunikaci v rámci organizace, zvýšit používání a práci s daty, zlepšit a zefektivnit poskytování služeb a komunikaci s cílovou skupinou v rámci dané komunity, s místní samosprávou a spolupracujícími subjekty

Období realizace: 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024

Číslo projektu: 62500-2021-005-0078

Cíle projektu:

Projekt je zaměřený na posílení činnosti organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v oblasti kompetencí a připravenosti organizace na práci v online prostředí s cílem:

– zefektivnit řízení, fundraising a komunikaci v rámci organizace,

– zlepšit a zefektivnit poskytování služeb a komunikaci s cílovou skupinou v rámci dané komunity, s místní samosprávou a spolupracujícími subjekty,

– zlepšit používání a práci s daty a softwarem.

Aktivity projektu:

1. STRATEGIE – Aktualizace stávající strategie se zaměřením na řízení, rozvoj organizace, PR a fundraising, marketing, nastavení vzdělávání managementu a komunikaci, včetně její implementace do praxe.

2. VZDĚLÁVÁNÍ – Zvyšování odbornosti vedoucích pracovníků (managementu organizace), posílení jejich dovedností a schopností.

3. FUNDRAISING A PR – implementace nastavených procesů dle strategie.

4. KOMUNIKACE – Nastavení komunikační strategie a PR organizace směrem k cílové skupině, spolupracujícím subjektům a případným donátorům či veřejnosti, získávání zpětné vazby týkající se efektivity nastavených procesů (zejména od spolupracujících partnerů – Open House, o.p.s. Bruntál, Ecce Homo Šternberk, z.s. Základní škola a gymnázium Vítkov a dalších)

5. ONLINE PROSTOR – Zefektivnění práce v online prostoru prostřednictvím tvorby nových webových stránek organizace, práce s daty a softwarem.

Skip to content