Jsme tady pro lidi…

Komunitní práce v Krnově – spolu a smysluplně

Operační program Zaměstnanost Plus

O PROJEKTU

Název projektu: Komunitní práce v Krnově – spolu a smysluplně
Reg. č. projektu:CZ.03.02.01/00/22_018/0001337
Období realizace: 1.9.2023 – 31.8.2026
Realizátor: Armáda spásy – misijní
Partner s finanční příspěvkem: EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 

Stručná informace o projektu

Projekt Komunitní práce v Krnově – spolu a smysluplně prostřednictvím komunitní práce, podpoří primární cílovou skupinu, kterou jsou obyvatelé SVL, kteří žijí v podmínkách soc. vyloučení či osoby soc. vyloučením ohrožené. Sekundární cílovou skupinou projektu pak jsou všichni obyvatelé těchto SVL a další aktéři. Podporu bude poskytovat realizační tým složený z komunitních pracovníků,koordinátorů komunitní práce, garantů komunitní práce a koordinátora participace na obci.

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je aktivizaci a zplnomocnění obyvatel, posílení sounáležitostí a vyrovnávání nerovnováhy mezi potřebami lidí a zdroji ve vyloučených lokalitách Krnova a to vše v souladu s výzvou KPSV+ a Metodikou komunitní práce (ASZ, 2021) a tím posílit participaci a sociální začleňování obyvatel SVL. V závěru projektového období bude v Krnově stabilní komunita vedena jádrovou skupinou, která bude schopna prezentovat své potřeby, vyjednávat se zainteresovanými subjekty (úřady, pronajímatel, sociální služby apod.). Komunita bude smysluplně trávit volný čas a pořádat společné aktivity.
Projektu zajistí podporu cílové skupiny prostřednictvím komunitní práce a posílí tak schopnost osob žijících v komunitě samostatně zvládat řešit své problémy, naplňovat společné potřeby. Důležitým aspektem realizace tohoto projektu je naplnění specifických cílů a opatření stanovených v plánu sociálního začleňování města Krnova.
Cílem je posílit schopnost lidí žijících v komunitě tím, že získají větší míru kontroly nad okolnostmi svého života. Společným úsilím bude dosaženo komunitoudefinovaných cílů. Nedílnou součástí cíle je posilování aktivního zapojení do rozhodování a realizace aktivit na místní úrovni, realizace účasti na životě komunity v přirozených podmínkách a participace na životě místního společenství.

Realizace aktivit projektu KA1 – KA5 

KA1 Mapování komunity a potřeb členů komunity
Mapování kontextu komunity bude probíhat průběžně v souladu s principy metody komunitní práce. Mapování budeme evidovat a vyhodnocovat dle pracovního listu v Metodice komunitní práce. K tomuto účelu budeme využívat a realizovat participativní veřejná setkání s CS, rozhovory se členy CS,s lidmi, kteří v SVL pracují, sbírat dotazníky, atd. 

KA2 Práce na tématu a potřebách komunity
Je dostupné velké množství vybraných technik, vhodných pro tvorbu strategických plánů a cílů. Dle doporučení výzvy, budeme používat techniku akčního plánování. Tento nástroj je typický pro metodu komunitní práce. Představuje systematizovaný postup plánování tématu za účasti komunity. Participativní metody práce s cílovou skupinou představují další možnost zapojování osob, ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených do prevence a do rozhodovacích procesů na místní úrovni, s cílem angažovat je do definování a řešení problémů za použití kooperativního rozhodování. Více viz. příloha klíčové aktivity projektu.

KA3 Tvorba sociální sítě a vazeb komunity na aktéry
Podpora místních sousedských vztahů bude budována v průběhu celého projektu a bude se na ní podílet celý realizační tým, členové komunity včetně veřejnosti, místní samospráva a poskytovatelé sociálních služeb působící v SVL. K navázání, prohlubování a udržení sousedských vztahů využijeme následující:
Spolupráce s MÚ Krnov a jejími pracovníky byla započata již v rámci získávaní dat pro vstupní analýzu a tuto spolupráci plánujeme dále rozvíjet. Tím, že ve městě v minulosti probíhaly aktivity zaměřené na inkluzi (OPVVV projekty atd.) město Krnov má zájem vytvářet podmínky pro realizaci komunitní práce a v plán sociálního začleňování města Krnova také podporuje rozvoje komunitní práce, tak se vzájemná spolupráce nabízí jako vhodný prostředek pro realizaci stanovených cílů všech zúčastněných stran.

KA4 Vzdělávání realizačního týmu a aktivních členů komunity, odborná/metodická podpora a supervize realizačního týmu
V rámci projektu plánujeme pravidelné vzdělávání a metodickou podporu všech pracovníků, aktivita bude realizována po celou dobu projektu. Pracovníci budou vzděláváni dle doporučení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tedy vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnoví, upevní a doplní svoji kvalifikaci a dovednosti. Plánujeme vzdělávání realizačního týmu a aktivních členů v oblasti facilitace, mediace, zvládání konfliktních situaci a práce s médii.

KA5 Evaluace k vyhodnocení komunitní práce se zapojením komunity
Monitoringem je myšlen proces průběžné reflexe procesů, plnění klíčových aktivit a vybraných dosažených výsledků. Evaluací je myšleno závěrečné vyhodnocení a interpretace dopadů projektu. V případě komunitní práce je obtížné stanovení přímých dopadových indikátorů na stav sociálního vyloučení. Řada okolností v lokalitách je mimo vliv a možnosti komunity či komunitních pracovníků. Do komunitní práce jsou někdy ze strany spolupracujících aktérů projektována přehnaná očekávání. V případě komunitní práce, je pozitivním dopadem především rozvoj sebe-organizace a aktivizace komunity. Ta střízlivé lze, z hlediska přímého dopadu, považovat očekávání dílčího zlepšení fyzického a estetického stavu lokality i jejího okolí, zplnomocňování členů komunity nebo udržitelnost aktivit po skončení projektu. Z hlediska evaluace výstupů a splnění cílů, je klíčové sledování naplňování jednotlivých kroků v procesu komunitní práce. Více viz. příloha klíčové aktivity projektu. Výsledkem této aktivity bude závěrečná kvalitativní dopadová evaluace s povinným okruhem respondentů dle doporučení, zpracovaná externím evaluátorem a průběžná evaluace.

Skip to content