Jsme tady pro lidi…

Podpora nové generace

Operační program Zaměstnanost Plus

O PROJEKTU

Název projektu: Podpora nové generace
Reg. č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_029/0004223
Období realizace: 1.3. 2024 – 28.2. 2027

Stručná informace o projektu

Projekt je zaměřen na podporu nové generace – zejména prostřednictvím podpory předškolního vzdělávání, prevence odchodů ze školního vzdělávání, realizaci podpůrných skupin pro nejmladší děti, předškoláky a žáky. Dále za účelem prevence odchodů ze vzdělávání bude poskytována příprava na školní docházku, zajištěna podpora rodičů a rodinného systému a multidisciplinární spolupráce odborníků v této oblasti, a to v regionu Bruntálska a Krnovska.

Cíl projektu

Obecným cílem projektu je poskytnutí včasných opatření pro podporu nové generace a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání v regionu Krnovska a Bruntálska.

Dílčí cíle zahrnují specificky:

1.Podporu soc. dovedností dětí/žáků a začlenění do vzdělávacího procesu skrze individuální podporu a pravidelná setkání podpůrných skupin, spolupráce s MŠ a ZŠ v Krnově a Bruntálu.

2. Posílení prevence předčasných odchodů dětí ze šk. vzdělávání prostřednictvím přípravy na školu, spolupráce se ZŠ v Krnově a Bruntálu.

3. Multidisciplinární spolupráce odborníků s cílem řešit náročné případy a poskytnout metodickou podporu – 2x ročně – podpora formou odborných konzultací, facilitace, supervize náročných případů.

4. Zapojení rodičů pro prevenci předčasných odchodů dětí ze školy – pomoc rodinám v nepříznivé sociální situaci formou pravidelných schůzek k reflexně nastaveným opatřením pro podporu přípravy na školní docházku a nácviku sociálních dovedností a rozvoje kompetencí.

Realizace aktivit projektu KA1 – KA3

KA 1 – Podpůrné skupiny a prevence – zajištění prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, včetně poskytování podpory CS v oblasti předškolního vzdělávání, realizací „Klubíků“ neboli pravidelných organizovaných podpůrných setkávání. 

  • Klubík pro nejmladší děti do 3-4 let (Krnov)
  • Klubíky pro předšk. děti a žáky nižšího stupně ZŠ (Krnov, Bruntál) 
  • Klub pro žáky 2. stupně ZŠ – a plnohodnotné trávení volného času, jako součásti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. (Bruntál)

KA 2 – Podpora vzdělávání – zvyšování připravenosti žáků na školní docházku s cílem zajistit prevenci předčasných odchodů a udržení žáků v hlavním vzdělávacím proudu, prostřednictvím doučování.

KA 3 – Podpora rodičů – zvyšování kompetencí a sociálních dovedností rodičů, směřující k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání a řešení jejich nepříznivé sociální situace – podpora motivovanosti rodičů ke spolupráci se školami, odborníky, zvyšování vlastních kompetencí a motivování svých dětí ke vzdělávání, zapojení rodičů do zlepšení vlastní situace, spolupráce a realizace komunitních aktivit (při přípravě na školu, edukaci jak se učit s dítětem), zajištění potřebné odborné podpory fungujícího rodinného systému – komplexní intervence – v nepříznivé sociální situaci rodin s dětmi – terapeutů, psychologa, právníka, speciálního pedagoga.

KA 4 – Platforma spolupráce – vytvoření platformy multidisciplinární spolupráce pro pravidelné setkávání odborníků, pracovníků škol atd. včetně její metodické podpory. Toto opatření povede k efektivnímu řešení problémů dětí/žáků/studentů a jejich rodin, aby se celkově zlepšilo jejich sociální postavení a nepříznivá situace, mající negativní dopad na vzdělávání dětí, včetně zajištění supervizní podpory a facilitace případů náročných na řešení. Prostřednictvím edukace a všestranné podpory (terapeut, spec.ped.,psycholog..) budeme směřovat k efektivnějšímu zapojení dětí/žáků do vzdělávacího procesu a jejich uplatnění ve společnosti.

Cílová skupina

  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Popis cílové skupiny:

Do projektu budou zapojeny osoby z řad cílových skupin Poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a služeb pro rodiny a jejich děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování – a to dle jejich vyjádřeného zájmu o spolupráci, ze sociální či zdravotní oblasti (NNO, instituce, poradny, sociální odbory Měst Krnov a Bruntál, OSPO) a oslovené a zapojené školy – budeme těžit z provázanosti jejich spolupráce a na zapojení odborníků ze škol v Bruntále a Krnově. Ve spolupráci s odborníky se v rámci zvyšování odbornosti a vzdělávání zainteresovaných subjektů podílí na koordinaci společných aktivit a facilitace setkání – případových konferencí. Dále se odborníci z této oblasti budou setkávat v rámci vytvořených multidisciplinárních platforem spolupráce. Dále je v projektu realizována podpora zaangažovaných pracovníků při řešení složitých případů – supervize – podpora pro řešení náročných případů CS, podpora fungování multidisciplinárního týmu/ týmu realizovaného projektu. 

  • Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivá sociální situace je jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují riziko předčasného odchodu dětí/mladých dospělých ze vzdělávání. K faktorům, ovlivňujícím tuto CS řadíme zejména tyto oblasti:

Chudoba: Děti a žáci z chudých rodin mají nižší šance na úspěch ve vzdělávání, mají méně možností k rozvoji svých schopností a jsou vystaveny stresu a úzkosti, což vede k problémům v učení.

Nízká úroveň vzdělání rodičů: Děti /žáci rodičů s nízkým vzděláním mají také nižší šance na úspěch ve vzdělávání. Rodiče s nízkým vzděláním mají méně zkušeností s podporou vzdělávání svých dětí a mají mnohdy nižší očekávání od jejich úspěchu a setrvání ve vzdělávacím proudu.

Migrace, etnická menšina: Děti/žáci migrantů/z etnik mají také zvýšené riziko předčasného odchodu ze vzdělávání. Mají problémy s jazykovou bariérou, často se cítit izolované a vystavené diskriminaci.

Sociální problémy a vyloučení: Děti z rodin, které čelí sociálním problémům, jako je zneužívání návykových látek, kriminalita nebo domácí násilí, mají také zvýšené riziko předčasného odchodu ze vzdělávání. Tyto problémy často vedou k nestabilní rodinné situaci, která může bránit dětem v soustředění se na vzdělávání.

Projektovými aktivitami bude podpořeno minimálně 180 osob z cílových skupin, z toho minimálně 90 osob získá dlouhodobou podporu.

Skip to content