Jsme tady pro lidi…

Poradenství a podpora rodinám a jednotlivcům Hlučínska

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

O PROJEKTU

Název projektu: Poradenství a podpora rodinám a jednotlivcům Hlučínska
Reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015360
Období realizace: 1.1.2021 – 31.12.2022

Hlavní cíl projektu

Cíle projektu jsou soustředěny v několika vzájemně propojených rovinách:

  1. rovina se soustřeďuje na podporu ohrožených a destabilizovaných rodin, (soc. fungování, prevenci rozpadu rodin a rozvoj adaptability)
  2. rovina se soustřeďuje na prevenci soc. vyloučení osob CS, soc. začlenění a řešení rizik souvisejících s jejich ohrožující situací
  3. rovina se se zaměřuje na podporu kvality poskytované soc. služby a to formou vzdělávání a supervidování pracovníků pracujících s CS a
  4. rovina směřuje k rozvoji facilitativních metod práce s rodinami – zejm. interaktivní případové konference, posilování autonomie a kompetencí rodin vč. zapojení komunitních zdrojů při řešení situace rodiny a implementaci nových a inovovaných forem a principů práce do praxe

Stručná informace o projektu

Odborná pomoc formou poradenství a sociálně aktivizačních služeb, která je CS ze strany Eurotopie.cz nabízena je jak prevencí sociálního vyloučení těchto osob tak prostředkem k sociálnímu začlenění a udržení stability rodinného prostředí. Sociální služby poskytované klientům zvýší uplatnitelnost a kompetentnost těchto multirizikových osob (vč. rozpadajících se rodin), osob ohrožených předlužením a osob ohrožených či vystavených sociálnímu vyloučením. Osoby jsou doprovázeny odborníky takovým způsobem, aby si sami dokázali vyhledávat zdroje pro řešení svých problémů a naučili se svou situaci řešit pokud možno svépomocí a pouze s podporou sociálního či jiného odborného pracovníka. O průběhu poskytování sociálních služeb je vedena spisová dokumentace, ze které bude patrno, jak se situace klientů CS vyvíjela, jakou měrou jim byly služby poskytovány a v evaluačních záznamech i s jakým výsledkem.

Realizace aktivit projektu KA1 – KA3

KA1 INTERAKTIVNÍ PŘÍPADOVÉ KONFERENCE (IPK) A ZVYŠOVÁNÍ ODBORNOSTI PRACOVNÍKŮ

Obecným cílem aktivity je zavedení inovativní formy práce formou Interaktivních případových konferencí do praxe a vytvoření metodické opory inovované formy práce, včetně zvyšování povědomí odborné veřejnosti o této forma práce. V rámci projektu se na poskytování služeb CS bude podílet 5 pracovníků. Kvalita poskytované služby bude zvyšována průběžným vzděláváním 5 pracovníků Eurotopia.cz kteří vykonávají přímou práci s klienty CS, a to se zaměřením na facilitované metody práce, zejména pak interaktivní případové konference a jejich implementaci do praxe. Pro udržování a zvyšování odbornosti pracovníků naplňujeme zákonem stanovené podmínky.

KA2 AMTCENTRUM – ASISTENČNÍ, MEDIAČNÍ A TERAPEUTICKÉ CENTRUM (§ 65 ZÁK. Č. 108/2006 SB.)

AMT centrum je specializované pracoviště EUROTOPIE.CZ, o.p.s., které poskytuje komplexní služby rodinám s dětmi v rozvodové, rozchodové nebo obdobné krizové situaci. CS jsou zejména rodiny s dětmi (předpoklad 9 rodin/rok), u nichž je ohrožen vývoj dítěte v důsledku dopadů dlouhodobé krizové soc. situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u nichž existují další rizika ohrožení vývoje dítěte. Služby jsou bezplatné a jsou poskytovány ambulantně v prostorách AMT centra i terénní formou (např. přímo v přirozeném prostředí rodiny či na jiném předem domluveném místě v oblasti Hlučínska).
Dle potřeb rodiny můžeme nabídnout soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi zejména poradenské konzultace, asistence, facilitované sektání, mediaci nebo rodinnou terapii.
Stabilizace rodiny a obnova narušených funkcí spočívá zejména v:
– zlepšení kvality života dětí a rodin,
– poskytnutí podpory v krizových rodinných situacích (neshody mezi partnery, rodiči a dětmi apod.) tak, aby je rodina dokázala využít ke svému růstu,
– vytváření pozitivního vztahu mezi rodiči a dětmi,
– zvýšení odpovědnosti rodičů jako předpokladu pro harmonický vývoj dětí.
Aktivity projektu jsou zacíleny na obnovení narušených funkcí rodiny a stabilizaci rodiny vč. zapojování dalších zdrojů do řešení situace ohrožených rodin.

KA3 PORADENSKÉ STŘEDISKO (PS) – ODBORNÉ SOC. PORADENSTVÍ (§ 37. ZÁK.Č.108/2006 SB.)

PS poskytuje odborné právní a sociální poradenství v poradně a jeden den v týdnu i v terénu, k dispozici nabízí zkušeného bezplatného právníka a sociální pracovnice. PS reaguje na stále zvyšující se počet lidí v oblasti Hlučínska, kteří se nacházejí v náročné životní situaci, kterou nedokáží sami překonat či zmírnit (zadlužení, exekuce, osobní bankrot, malá finanční gramotnost, nízké právní a sociální povědomí, potíže s bydlením, v partnerských vztazích, nezaměstnaností aj.). PS je koncipováno s cílem zajistit klientovi potřebné informace a komplexní sociálně-právní poradenství tak, aby se zvýšilo jejich právní povědomí a informovanost o dostupných službách, uměli vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Zaměřujeme se rovněž na předcházení možných problémů pomocí vzdělávání klientů, zejména v oblasti finanční gramotnosti. Právní poradenství není v rámci sociálních služeb na Hlučínsku dostatečně zajištěno, stále je po něm velká poptávka ze strany klientů a ostatních organizací, které k nám klienty přeposílají. PS nabízí lidem pomoc zejména v následujících oblastech: půjčky, zadlužení, exekuce a osobní bankrot (oddlužení), diskriminace, bydlení, pracovně-právní vztahy, potíže týkající se partnerských vztahů a rodin. soužití, nezaměstnanost nebo ohrožení nezaměstnaností, vzdělání a jeho nabídka, soc. dávky a systém soc. služeb, zprostředkování návazných služeb apod.
Cílem aktivity je zvýšit informovanost klientů v daných oblastech, přispět ke zmírnění obtíží klientů CS a přispět k prevenci sociálního vyloučení díky zvyšování právního povědomí CS.

Skip to content