Jsme tady pro lidi…

Projekt IMP – Inovace metodických postupů práce jako reakce na aktuální problémy sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

O PROJEKTU

Název projektu: IMP – Inovace metodických postupů práce jako reakce na aktuální problémy sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami
Reg. č. projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011499

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je vytváření a zavádění inovativních specifických nástrojů práce v situacích, kdy je rodina v ohrožení rozpadem, odebráním dítěte, hrozí či aktuálně dochází k zamezení kontaktu dítěte s rodičem, v rodinách s mladistvými, kteří se ocitají na hranici střetu se zákonem či již spáchali přestupek či trest. činnost, v situacích, kdy je dítě v náhradní péči (či PP), tuto péči opouští nebo se kontaktuje se svou vlastní rodinou, a to tak, aby docházelo k naplnění záměru poskytovat ohroženým dětem a jejich rodinám služby přímo na míru jejich aktuálních potřeb.

Stručná informace o projektu:

Projekt je zacílen na inovaci metodických postupů práce s ohroženými dětmi a rodinami. Zaměřuje se na zavádění inovací a nových postupů práce v oblastech práce s rodinami při asistovaných kontaktech, v probačních a resocializačních programech a zefektivnění práce s rodinami v oblasti náhradní rodinné péče. Projekt zahrnuje výcviky a školení pracovníků pro úspěšné zavádění nových metodických postupů práce s ohroženými dětmi a rodinami, včetně metodických výstupů a pilotního ověření v praxi.

Realizace aktivit projektu KA1 – KA4

KA1 INOVATIVNÍ POSTUPY PRÁCE PŘI ASISTOVANÝCH KONTAKTECH V SITUACÍCH OHROŽUJÍCÍCH DĚTI (AK)

Zkvalitnění pracovních postupů při asistovaných kontaktech dětí s rodiči v různých životních situacích (zejména v náhradní rodinné péči, v rozvodových situacích, v situacích, kdy jeden z členů rodiny je ve výkonu trestu odnětí svobody apod.), a to vytvořením platformy odborného personálního zajištění asistencí, vycvičení a metodického vedení asistentů.

KA2 INOVATIVNÍ POSTUPY V PROBAČNÍCH A RESOCIALIZAČNÍCH PROGRAMECH (PRP)

Zkvalitnění probačních a resocializačních programů rozšířením cílové skupiny o mládež s výchovnými problémy a o zavedení multidisciplinární spolupráce s odborníky před a po ukončení PRP, vč. návazných svépomocných skupin.

KA3 INOVATIVNÍ POSTUPY V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI (NRP)

Zefektivnění terénní práce s rodinami v NRP prostřednictvím podpory biologických a náhradních rodin a zaváděním inovativních přístupů práce v této oblasti.

KA4 IMPLEMENTACE INOVATIVNÍCH POSTUPŮ PRÁCE U SPECIFICKÝCH FOREM PRÁCE S CS

Tato aktivita je zacílena na úspěšnou implementaci inovativního procesu do praxe, informování veřejnosti o novém konceptu práce s CS, úspěšné zavádění tohoto konceptu práce s CS do praxe a pilotní odzkoušení aplikace nových postupů v praxi, a to u 3 forem práce (AK, PRP a NRP) s cílovou skupinou ohrožených dětí a jejich rodin.

Skip to content