Jsme tady pro lidi…

Projekt Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Opavsku

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

O PROJEKTU

Název projektu: Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Opavsku
Reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014098
Doba realizace projektu: 02.01.2020 – 31.12.2021

Anotace:

Projekt je zaměřen na poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a odborného sociálního poradenství, včetně aplikace facilitativních metod v praxi a odborné podpory a vzdělávání pracovníků v přímé práci s cílovou skupinou (CS):

 • sociálně vyloučené osoby a rodiny s dětmi
 • ohrožené sociálním vyloučením a dalšími riziky na Opavsku

Cílem projektu obnovení narušených funkcí rodin, jejich stabilizace, prevence a zamezení sociálního vyloučení a dalších rizik osob CS.

Hlavní cíle:

 1. podpora ohrožených a destabilizovaných rodin a opětovné zařazení do společnosti, prevence rozpadu rodin a rozvoj jejich adaptibility
 2. prevence sociálního vyloučení osob různých cílových skupin (dále jen “CS”), jejich začlenění a případná řešení rizikových situací
 3. podpora kvality poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání a dohledu pracovníků pracujících s CS
 4. usnadňování metod práce s rodinami a posilování jejich autonomie a kompetencí včetně zapojení komunitních zdrojů při řešení situace rodiny

Realizaci aktivit a stanovených cílů zajišťuje odborný tým – právník, psycholog, asistent, terapeut, sociální pracovník, supervizor a mediátoři. Poradenství je bezplatné.

Aktivity projektu

Klientům budou poskytnuty sociálně aktivizační služby:

ASISTENČNÍ MEDIAČNÍ A TERAPEUTICKÉ CENTRUM (AMT CENTRUM)

V rámci tohoto centra jsou poskytovány tyto služby:

Sociální poradentství vede k obnově narušených funkcí rodin s dětmi. Je také důležitou součástí podpory pro zlepšení a harmonizaci prostředí pro zdravý rozvoj dítěte.

Asistenční program je cílený na nácvik rodičovských dovedností a zkušeností a je realizován v úzké spolupráci s OSPOD.

Rodinné terapeutické konzultace jsou důležité při nalezení vhodných řešení v krizových situacích. Důraz je kladen na urovnání vztahu mezi rodiči a zvýšení jejich sebeúcty.

Mediace vede k tvořivosti klientů při řešení problémů, konfliktních situací a k následné dohodě obou stran.

PORADENSKÉ STŘEDISKO

Poradenské středisko realizuje tyto služby:

Odborné poradenství je poskytováno včetně právního poradenství, zejména pro prevenci zadluženosti osob CS, napomáhá klientovi se orientovat ve smluvních vztazích, v oblasti bytové politiky a občanskoprávních vztazích.

Řešení krizových situací klientů při ztrátě zaměstnání, nebo bydlení. Poradenství se také zaměřuje na stabilizaci a urovnání vazeb mezi rodiči a dětmi.

VZDĚLÁVÁNÍ A SUPERVIZNÍ PODPORA PRACOVNÍKŮ V PŘÍMÉ PRÁCI S KLIENTY

Zajišťuje se supervize a podpora průběžného vzdělávání pracovníků, zvyšování jejich odbornosti pro zlepšení kvality poskytovaných služeb ve prospěch klientů CS.

Zajištění šíření výstupů projektu

Za šíření výstupů je zodpovědný manažer projektu.
Internetové stránky projektu budou vytvořeny na začátku projektu a budou umístěny na webových stránkách organizace žadatele – www.eurotopia.cz, které budou průběžně aktualizovány.
O realizaci vybraných aktivit projektu budou vydány zvláštní tiskové zprávy, které budou sloužit k zajištění šíření výstupů projektu a informování veřejnosti.
Pro šíření výstupů budou také použity setkání v rámci komunitních plánování.

Inovace projektu

 • zavedení usnadňujících metod práce s klienty
 • komplexní podpora rodin ohrožených sociálním vyloučením
 • vytváření rovných příležitostí pro muže a ženy při řešení vzniklých krizových situací
 • vytváření metodik pro práci s rodinami na podporu odbornosti
 • průběžné vzdělávání a supervidování pracovníků
Skip to content