Jsme tady pro lidi…

Projekt Společný rozvoj inkluze v Krnově

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

O PROJEKTU

Název projektu: Společný rozvoj inkluze v Krnově

Doba realizace projektu: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0010690

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit kvalitní vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, dále dětí a žáků se SVP a žáků ohrožených školním neúspěchem, které pak bude vyrovnávat jejich rozdíly v hlavním vzdělávacím proudu.

Realizátor:

Základní škola Krnov, Janáčkovo nám. 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

11 partnerů s finanční účastí:

Město KRNOV
Mateřská škola Slunečnice, Krnov, příspěvková organizace
Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace
Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, okres Bruntál, příspěvková organizace
Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace
Armáda spásy v České republice, z. s.
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Slezská diakonie
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov
Mateřská škola, Karla Čapka 12a, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Anotace projektu:

Projektové aktivity podpoří především děti a žáky CS partnerských škol v oblasti sociální integrace, vč. začleňování romských dětí do vzdělávání na území města Krnova, které má sociálně vyloučené lokality. Dále budou podpořeni rodiče dětí, pracovníci a pedagogové škol a NNO projektu. V rámci projektu se zachová a rozšíří stávající systém partnerské sítě, mj. platforem mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání a budou realizovány workshopy pro rodiče a osvětové aktivity směrem k širší veřejnosti.

Popis klíčové aktivity:

PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

Cílem aktivity č. 3 je podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (dále jen ze znevýhodněného prostředí) v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělání, a to v rámci škol hlavního vzdělávacího proudu. Aktivita se zaměřuje na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, ale také podporuje spolupráci mezi aktéry ve vzdělávání.

Aktivita č. 3 je rozdělena do dvou tematických bloků z nichž jsme si vybrali následující podaktivity.

V rámci tematického bloku I.: Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělání:
3. 1. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
3. 4. Vzdělávací aktivity o prázdninách – cílem je zmírňování tzv. prázdninového propadu v učení,
3. 5. Kroužky ve školách, které jsou primárně zaměřeny na rozvoj sociálních a personálních kompetencí a občanských kompetencí,
3. 7. Kariérové poradenství – motivační aktivity pro žáky ve výběru vhodného povolaní s možností uplatnění.

a v rámci tematického blok II.: Rozvoj spolupráce rodiny, pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání:
3. 8. Workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělání,
3. 9. Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti inkluzivního vzdělávání,
3. 10. Podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky, sociálními a zdravotními službami,
3. 11. Podpora školních poradenských pracovišť ve zprostředkující a koordinující roli směrem k dalším subjektům vzdělávání v komunitě
3. 13. Informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti nebo pedagogickým/nepedagogickým pracovníkům,
3. 15. Pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole,
3. 16. Výjezdové aktivity pro pedagogické pracovníky a další pracovníky podílející se na vzdělávání dětí a žáků s prvky podporujícími sociální a osobnostní rozvoj.

Kontakty:

Ing. Pavlína Winklerová – doučovací klub EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Tel.: 733 532 745
Email: pavlina.winklerova@eurotopia.cz

Skip to content