Jsme tady pro lidi…

Realizujeme projekt TRANSFORM – Posílení činnosti organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Na začátku dubna jsme zahájili realizaci projektu TRANSFORM – Posílení činnosti organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s..

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. vznikla před 22 lety. Jednou ze stěžejních oblastí naší činnosti je snaha o komplexní podporu rodin a komunit, což zahrnuje multioborovou spolupráci, vícezdrojové financování a poskytování kvalitních služeb napříč resorty. Vzhledem k dosavadnímu členění finančních zdrojů a postavení naší organizace v systému péče jsme se dosud systematicky nevěnovali oblastem souvisejícím s posilováním kapacit organizace. Organizace se v posledních 6 letech významně rozrostla v regionech, posílili jsme týmy a rozšířili také oblasti fungování. To nás přivedlo k potřebě zaměřit pozornost také na organizaci jako takovou – zlepšit PR a komunikaci navenek, vytvořit a implementovat novou a udržitelnou fundraisingovou strategii, změnit strukturu a nastavení vnitřních procesů, zaměřit se na využití moderních technologií. Účelem projektu je transformovat organizaci tak, aby se stala plnohodnotným partnerem a uznávaným odborníkem na poli poskytovatelů sociálních služeb a udržela dosavadní úroveň poskytování služeb napříč regiony.

Projekt “TRANSFORM“ je odpovědí na aktuální potřeby naší organizace a je zaměřen na posílení naší činnosti v oblasti kompetencí a připravenosti organizace na práci v online prostředí s cílem zefektivnit řízení, fundraising a komunikaci v rámci organizace, zvýšit používání a práci s daty, zlepšit/zefektivnit poskytování služeb a komunikaci s cílovou skupinou v rámci dané komunity, s místní samosprávou a spolupracujícími subjekty. Projekt realizujeme od 1. dubna letošního roku do konce března 2024. Aktivity projektu jsou postaveny na několika pilířích:

1. STRATEGIE – budeme aktualizovat a rozvíjet strategie zaměřené na řízení, rozvoj organizace, PR a fundraising, marketing, rozvoj vzdělávání managementu a komunikaci a dále je zavádět do praxe.

2. VZDĚLÁVÁNÍ – zaměříme se na zvyšování odbornosti a vzdělávání vedoucích pracovníků organizace.

3. FUNDRAISING A PR – zaměříme se na zavedení fundraisingové a PR strategie do praxe. Posílíme organizaci v oblasti jejího finančního zajištění a zvýšíme možnosti získávání dalších zdrojů.

4. KOMUNIKACE – zavedeme komunikační strategie v organizaci a navenek ke klientům, spolupracujícím subjektům a organizacím, k veřejnosti. Zlepšíme vnímání organizace jako takové.

5. ONLINE PROSTOR – zajistíme pro pracovníky potřebné softwarové a programové produkty, které budou využívat pro práci v online prostoru, práci s daty a komunikaci s klienty, dalšími subjekty a uvnitř organizace.

Skip to content