Jsme tady pro lidi…

Také v roce 2022 jsme se věnovali podpoře včasné péče

V roce 2022 jsme realizovali projekt Včas a akorát II, který navazoval na aktivity z předešlého roku. Projekt zaměřený na realizaci aktivit spadajících do oblasti podpory včasné péče finančně podpořila Nadace Albatros, dílčí aktivity pak také MŠMT ČR a Moravskoslezský kraj.

Cílem projektu bylo prostřednictvím komplexní podpory dětí v rodinách zajistit ZVÝŠENÍ ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOSTI DĚTÍ, zlepšení možnosti ZAŘAZENÍ DĚTÍ DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA a podporu jejich BUDOUCÍHO UPLATNĚNÍ ve společnosti.

Cílovou skupinou projektu byly děti ze sociálně vyloučeného, sociálním vyloučením ohroženého nebo kulturně odlišného prostředí ve věku od 0 do 8 let a jejich rodiče.

Vývoj aktivit realizovaných v rámci projektu

Na začátku roku 2022 byly pracovníky organizace vytipovány nové rodiny a zároveň byly osloveny rodiny, se kterými spolupracujeme dlouhodobě v rámci jiných služeb s cílem zapojení se do aktivit v péči o děti a posilování rodičovských kompetencí. Celkem se do projektu zapojilo 39 rodin z Krnovska, Jesenicka, Opavska a Bruntálska. Některé z rodin se zapojovaly do více aktivit paralelně. Aktivity projektu realizovalo 6 pracovnic organizace, vychovatelka střední pedagogické školy a 4 studentky pedagogické školy.

Do spolupráce jsme zapojily rodiny, se kterými dlouhodobě spolupracujemena oslovili jsme i cílovou skupinu matek s dětmi v Azylovém domě Armády spásy Krnov. Zároveň jsme o nabídce aktivit projektu informovali pracovníky spolupracujících NNO, OSPODů a předškolních zařízení. Jedním z našich cílů bylo variabilně propojit maminky z různého socioekonomického prostředí tak, aby se navzájem od sebe učily, sdílely své potřeby, hodnoty a navazovaly zdravé sociální vztahy. Aktivity projektu byly realizovány jak v domácnostech zapojených rodin, tak mimo ně, zejména v prostorách klubů, které organizace provozuje v Krnově a v Javorníku, podle preference rodičů, z nichž někteří vítají spíše aktivity mimo a sdílení zkušeností s jinými rodiči.  Individuální přístup k potřebám každé rodiny je důležitým aspektem naší práce.

Souvisejícími cíli projektu bylo zajištění zdravého vývoje dětí, prevence rozvoje sociálně patologických jevů v rodinách (př. závislosti, poruchy vztahů v rodinách) a v neposlední řadě stabilizace ohrožených nebo rizikových rodin.

Realizace aktivit projektu:

1) ČINNOST MOBILNÍHO TÝMU – Naše pracovnice docházely přímo do rodin, kde probíhala přímá práce v jejich přirozeném prostředí. Pracovnice na každé setkání volila aktivity pro rodiče a děti zcela individuálně, dle jejich potřeb. Aktivity směřovaly k všestrannému rozvoji dětí a usilovaly také o zapojení rodičů, které měly podpořit v rozvoji stávajících a v získávání nových kompetencí. Pracovnice poskytovaly rodinám pomoc při doprovázení dětí do školských zařízení a při komunikaci s MŠ, motivovaly rodiče k účasti na školní výuce a rovněž rodinám poskytovaly základní sociální poradenství týkající se dávek, výživného, exekucí, bytových podmínek, a další.

2) ZVYŠOVÁNÍ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ RODIČŮ

Cílem aktivity bylo umožnit rozvoj kompetencí rodičů směrem k nastavení a zajištění optimálních podmínek pro všestranný rozvoj dítěte. Zapojeným rodinám bylo poskytnuto poradenství v oblasti výchovně vzdělávací, v sociální oblasti a také v oblasti právní. Rovněž se pracovnice zaměřovaly na zvyšování rodičovských kompetencí v oblasti péče o děti.

Během roku jsme provozovali Klub pro rodiče s dětmi od 0 do 4 let v Krnově, v prostorách organizace na adrese ČSL armády 43a. Do klubu, který byl realizován co 14 dní v pátek, docházely maminky s dětmi ze sociálně slabého prostředí, klientky Azylového domu pro matky s dětmi. V klubu pracovaly dvě pracovnice, sociální pracovnice a speciální pedagog, který se zaměřoval na aktivity s dětmi.  Maminkám bylo také poskytováno odborné poradenství v péči o dítě – handling, manipulace s dítětem, posilování psychomotorického vývoje u dětí do 3 let věku, zdravé stravování, hygienické návyky, pravidelnost a řád u miminek. Rovněž byly používány didaktické a psychomotorické pomůcky pro rozvoj dětí. U starších dětí probíhaly aktivity zaměřené na rozvoj řeči, pohybové aktivity, hry na spolupráci a kooperaci. Do všech aktivit jsme zapojovaly rodiče, tak, aby si vyzkoušely nové aktivity, učení se hrou a posilování svých kompetencí ve vztahu k dětem. Každé setkání bylo cílené na posilování nové dovednosti u dětí, ale rovněž posílení kompetencí maminek. Do aktivit jsme zařadili dvakrát návštěvu dětského centra DINA, kde jsme realizovali tvořivé dílny s dětmi a rodiči. V srpnu proběhla vzdělávací akce s dětským psychologem. O tuto akci projevily zájem maminky, které řeší výchovné problémy nebo dysfunkce u svých dětí.

Součástí práce v rámci klubu je také poskytnutí rodičům prostoru pro sdílení svých zážitků a zkušeností a další podpory v případě potřeby (terapeutická, právní podpora a terénní podpora).  

Na podzim ve dnech 21. – 23, 10. 2022 jsme zorganizovali společně s kolegy z Bruntálu ze sociálně aktivizační služby víkendový pobyt pro rodiny s dětmi na chatě Orientka, ve Staré Vsi u Rýmařova.

3) VYUŽITÍ A OVĚŘENÍ NOVÝCH NÁSTROJŮ PRO PRÁCI S DĚTMI A JEJICH RODIČI

Při spolupráci s rodinami pracovnice projektu využívaly i nadále interaktivní pomůcky – komunikační deky, didaktické knihy, molitanové kostky, balanční míče, vodní podložky, interaktivní hry, sety ortopedických podložek, enkaustické nástroje mnoho dalšího. Věříme, že ručně šitá hračka či didaktická pomůcka je pro děti přínosnější než neosobní sériově vyráběné předměty. Pracovnice seznamovaly rodiče také s jednoduchými náměty na výrobu pomůcek, které si v rámci zvyšování rodičovských dovedností mohli doma s dětmi vyrobit.

4) ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA ŠKOLU S PŘESAHEM DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

V rámci projektu jsme v první polovině pokračovali v započaté spolupráci s rumunskou komunitou v Bílé Vodě (Jesenicko), kde jsme v roce 2020 otevřeli předškolní centrum pro děti z rumunské komunity. Tento klub ukončil svou činnost 30. 6. 2022 a následně byl jeho provoz přenechán místním.

V průběhu letních měsíců probíhaly přípravy na otevření Klubu pro maminky s dětmi v Javorníku od září 2022. Po domluvě s městem Javorník jsme využívali prostory v nově zrekonstruované budově bývalého soudu, která nabízí zázemí pro rodiče a jejich děti a vybavené prostory herny. V činnosti klubu budeme pokračovat také v roce 2023.

V průběhu roku jsme také navázali spolupráci se Střední pedagogickou školou v Krnově a vychovatelkou (terapeutkou), která se od září společně se 4 studentkami podílela na rozvoji klubové činnosti. S novým školním rokem jsme otevřeli Klub pro předškolní děti SKŘÍTEK pro dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. Do spolupráce byla zapojena Armáda spásy, azylový dům pro matky s dětmi. Předškolní klub Skřítek slouží dětem, které potřebují podporu pro svůj rozvoj. V klubu se učí potřebným dovednostem, znalostem a návykům, tak, aby mohly být úspěšné v mateřské školce, a aby mohly pokračovat na běžné základní škole. 

Proč Skřítek, ptáte se? Protože se skřítkové – stejně jako děti – učí něčemu novému každý den a čím lépe se učí, tím jsou šťastnější. A to, co se naučí, jim může dobře sloužit. Každý skřítek má něco, co dělá rád, co má rád, co ho baví. Dokonce i ti nejmenší skřítci mohou něco změnit. Chce to jen trošku trpělivosti, chvilku si počkat, vždy lze objevit jeho dar, talent, dovednost.

5) Poslední aktivitou a pomyslným pilířem projektu byla „PODPORA SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCE V KOMUNITÁCH“. Tuto aktivitu máme podpořenou také v rámci EHP projektu zaměřeného na síťování a podporu komunitní práce. V rámci setkávání této platformy jsme opakovaně informovali o realizaci včasné péče, překážkách i dosažených úspěších, o potřebách dětí a rodin. Díky vzájemnému sdílení jsme navázali spolupráci se střední pedagogickou a zdravotní školou v Krnově, se sociálními pedagogy škol a školek, s terapeuty, s psychology a dalšími spolupracujícími organizacemi.

V říjnu 2022 proběhlo setkání s pracovníky OSPOD Krnov, kde jsme prezentovali příklady praxe, aktuální trendy včasné péče a prakticky ukazovali interaktivní pomůcky, které využíváme při práci s rodinou.

V rámci OPZ projektu PROFI SÍŤ se pracovnice včasné péče setkávaly se zástupci dalších 7 romských organizací, a to na pravidelných platformách. Zde má realizace včasné péče a zkušenosti s ní velké zastoupení. Pracovnice se také účastnily tematických vzdělávání, které následně využívaly při práci s dětmi a rodinou. Prvním vzděláváním, které vedla zkušená fyzioterapeutka, lektorka a zakladatelka dětských center v ČR – Eva Kiedroň s tématem Postupy při péči a stimulaci vývoje dítěte od narození do 3 let věku. Druhá vzdělávací aktivita proběhla na podzim ve spolupráci s organizací ČOSIV a projektem Signály, s tématem Jak komplexně a efektivně podpořit ohrožené děti? Cílem vzdělávání bylo seznámit účastníky s nástrojem pro včasnou identifikaci ohroženého dítěte (karta KID), která je určena pomáhajícím profesím, s cílem rozpoznat ohrožené děti a zajištění včasné pomoci a podpory.

Na začátku roku absolvovala 1 pracovnice organizace výcvik v oblasti terapeutického rodičovství, které je zaměřeno na pomoc dětem a rodinám, které procházejí náročnými životními situacemi, zažily v minulosti ztrátu někoho blízkého, rozvod nebo jinou traumatickou zkušenost. V následujícím období bude výcvik realizovám s rodiči a pěstouny, budou vyškolení další pracovníci (lektoři).

V podzimních měsících absolvovaly 4 pracovnice výcvik v rámci programu Triple P, který učí rodiče dovednosti potřebné k vybudování zdravých rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování dětí a předcházení problémům při jejich výchově. Skupina pro rodiče se rozběhne počátkem roku 2023.

Ředitelka: Mgr. Petra Večerková, GSM: +730 175 094, e-mail: petra.vecerkova@admin

Skip to content