Jsme tady pro lidi…

Tudy cesta nevede II – ukončení projektu

S koncem školního roku 2021/2022 byl ukončen také projekt financovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2021/2022 „Tudy cesta nevede II. – preventivní programy pro školy“. Tento projekt probíhal v průběhu celého školního roku a byl podpořen částkou 75.000 Kč.

Preventivní programy pro žáky ZŠ a studenty SŠ přispěly k prevenci rizikového chování a podpoře vytvoření a udržení bezpečného klimatu ve školách a adaptaci na školní prostředí, jelikož téměř dva roky probíhala online výuka. Během distanční výuky se prohloubila individualita určitých dětí, některé z nich měly problém navázat zpět sociální vazby. Díky programům si žáci a studenti vytvořili pozitivní postoje a návyky a naučili se lépe orientovat v současné společnosti.

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. realizuje kontinuální preventivní programy na základních školách v rámci Moravskoslezského kraje již řadu let a vždy reaguje na potřeby učitelů ve školských zařízeních. Nejčastěji školy poptávaly programy zaměřené na komunikaci, vztahy a klima ve třídě, následovala témata jako šikana a sociální sítě. Byly realizovány také programy původem z Velké Británie „Jablíkovi kamarádi“. Programy realizovali vždy dva zkušení a vyškolení pracovníci organizace, většinou se jednalo o sociálního pracovníka, pedagogického pracovníka, sociálního pedagoga nebo psychoterapeuta.

Program probíhal převážně po dobu dvou až čtyř vyučovacích hodin vždy dle potřeb konkrétní školy. Ve školním roce 2021/2022 jsme spolupracovali celkem s 17 školami z Moravskoslezského kraje a našich programů se zúčastnilo 1.175 žáků a studentů a 89 pedagogů, což je podstatný nárůst oproti letem minulým. I z tohoto hlediska vnímáme potřebnost primární a selektivní prevence, zvlášť nyní v pocovidové době, kdy navíc česká společnost stojí před novými výzvami nejen v podobě integrace ukrajinských dětí do českého školského systému. Žáci a studenti tyto události vnímají a musí se s jejich důsledky vypořádávat denně.

V rámci projektu proběhla v říjnu 2021 a dubnu 2022 setkání u kulatého stolu s metodiky prevence, výchovnými poradci, speciálními pedagogy, pedagogy spolupracujících škol a zástupci organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Kulaté stoly představují příležitost pro zúčastněné společně se setkávat, hledat důležitá témata týkající se primární prevence na školách a sdílet vzájemné zkušenosti. Společným obsahem obou kulatých stolů bylo právě sdílení zkušeností z praxe a diskuse nad současnými problémy ve školách včetně možností jejich prevence či následného řešení. Druhé setkání se neslo již v duchu lektorském, kdy terapeutka Mgr. Petra Večerková, která je také ředitelkou organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. s více než 20 letou praxí, vedla besedu na téma „práce s dítětem, které si prošlo/prochází traumatem“. Probíhala diskuze, jak mohou učitelé ze své pozice pomoci dítěti v krizi, příp. na koho se mohou obracet. Účastníkům byly představeny také metodické materiály.

Skip to content