Jsme tady pro lidi…

V roce 2023 podpořil Resocializační program EUROTOPIA Moravskoslezský kraj

V průběhu roku 2023 byly v Opavě, Krnově a Bruntále realizovány aktivity určené lidem v konfliktu se zákonem, rodinám a blízkým osobám, dětem, lidem vykonávající trest odnětí svobody v opavské věznici a osobám následně propuštěným.

Resocializační program byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality pro rok 2023 částkou 70.000,- Kč.

Snahou poskytovaných aktivit bylo identifikovat klíčové problémy a potřeby u zapojených osob s cílem poskytnout podporu při jejich následném řešení. Aktivity se zaměřovaly na prevenci a minimalizace rizik recidivy trestné činnosti, a to za pomocí komplexní podpory vedoucí k opětovnému začlenění klienta a obnově rodinného systému.

Témata, která byla v rámci projektu řešena, se dotýkala partnerského života, rodinného systému, nastavení pravidel společného soužití v rodině, adiktologická témata – drogy a alkohol v rodině, dopady trestného činu na rodinu, výchovy dětí a úpravy rodičovských kompetencí a realizací asistovaných návštěv ve výkonu trestu mimo jiné se řešily problémy spojené s agresivním a násilným jednáním.

Do spolupráce v rámci resocializačního programu bylo zařazeno 24 klientů (15 mužů a 9 žen) z toho 5 klientů ve věkovém rozmezí 18 – 26 let. S každým klientem byla sepsána smlouva o vstupu do resocializačního programu na základě doporučení Probační a mediační služby ČR nebo uložené povinnosti vyplývající z rozhodnutí soudu. Do programu se dále zapojily dospělé osoby, které získaly doporučení ze strany sociálního kurátora nebo poradce pro oběti TČ, rodinní příslušníci a rodiče před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody.

Součástí programu byla kromě přímé práce s resocializačními klienty také podpora odbornosti a multidisciplinární spolupráce a síťování v oblasti poskytování resocializačních programů. V průběhu roku se pracovnice odborně vzdělávaly v tématech se sociálně-právním rámcem např. novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, odborným tématům a diskuzi z oblasti restorativní justice, základy krizové intervence, motivační rozhovory, restorativní justice v praxi probační a mediační služby Opava.

Aktivity byly prezentovány při mnoha akcích pro odbornou i laickou veřejnost – na pracovních skupinách komunitního plánování, setkáních s pracovníky Probační a mediační služby, na pracovní  skupině v Ostravě ,,Pachatelé“ (osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené). Další událostí byly Národní dny prevence kriminality 2023, kde pracovnice vystoupily s aktivním příspěvkem v podobě prezentace a audionahrávky pořízené s klientem s žitou zkušeností s výkonem trestu a využívající resocializační program organizace. Resocializační program byl rovněž prezentován v rámci akce Týden sociálních služeb, kterou každým rokem pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb a MPSV ČR

Při realizaci programů jsme úzce spolupracovali se sociálním kurátorem pro dospělé Města Krnov, s pracovníky Probační a mediační služby středisky Opava a Bruntál, s pracovníky Věznice a ÚVZD v Opavě a s neziskovými organizacemi a dalšími institucemi.

Skip to content