Jsme tady pro lidi…

Zpráva z průběhu realizace projektu “PROFI organizace – Chceme jít dál”

S koncem srpna jsme ukončili realizaci projektu „PROFI organizace – Chceme jít dál“, který byl finančně podpořen Nadací Open Society Fund. Tento projekt byl zaměřen na posílení naší organizace v oblasti fundraisingu, marketingu, kvality služeb a PR. Projekt probíhal od 1. září 2021.

Do konce roku 2021 probíhala přípravná fáze projektu. Hledali jsme vhodné externí odborníky z oblasti strategického plánování a fundraisingu a připravovali jsme dotazníky pro hodnotící dotazníkové šetření u pracovníků organizace, spolupracujících subjektů a u klientů. Celkem se nám sešlo 56 zpětných vazeb od klientů, 23 od spolupracujících subjektů a 41 od zaměstnanců. Toto šetření se pak stalo cenným zdrojem informací pro vedení organizace, které mohlo zahájit samotný proces strategického plánování, jímž nás velice konstruktivně a strukturovaně provázel Honza Kostečka ze vzdělávací agentury TUDYTAM, z. s.

Jedna z hlavních částí projektu spočívala ve tvorbě strategického plánu, která probíhala od února do dubna 2022 především na dvou dvoudenních setkáních. První z nich proběhlo 2. a 3. února online formou z důvodu špatné epidemiologické situace. Druhé setkání proběhlo 27. a 28. 4. a uskutečnilo se v Hotelu Hukvaldy. Celého procesu se pod vedením Honzy Kostečky, který všechny velice umně a zkušeně koordinoval a posouval společnou práci dál, se účastnilo 10 pracovníků organizace z řad vedení (ředitelka organizace, hlavní ekonomka, personalistka, regionální vedoucí se svými zástupci) a koordinátorka projektu. Řízený proces, jehož součástí byla také SWOT analýza silných a slabých stránek organizace a různých příležitostí a rizik nám dala základ pro formulaci vize naší organizace, tedy cesty, kam by měla organizace v dlouhodobém horizontu směřovat. Výstupem bylo také formulování nového poslání organizace a série cílů a jednotlivých kroků k jejich dosažení. Jedním z úkolů, který vyplynul přímo ze strategického plánování, byla také realizace workshopu pro kmenové pracovníky organizace, který proběhl 21. 6. 2022 v Obecním domě v Opavě a kterého se zúčastnilo 29 kmenových pracovníků. Ti byli ředitelkou organizace Petrou Večerkovou seznámeni s výstupy a proběhla diskuse k tématu a nastavení strategického plánu včetně předpokládané realizace.

Další část projektových aktivit směřovala k tvorbě fundraisingové strategiekomunikační a PR strategie. Tyto dvě oblasti se do jisté míry prolínají, kvalitní fundraising jde ruku v ruce právě s kvalitní komunikací navenek a pozitivním obrazem organizace jako takové. V červnu jsme zahájili spolupráci z ředitelem vzdělávací agentury EDUin Honzou Dolínkem, který nás provází tvorbou fundraisingové strategie a v srpnu vznikl tým pracovníků zamřený na rozvoj fundraisingu v organizaci, PR a komunikace. Letní měsíce byly ve znamení hledání inspirace a zdrojů uvnitř organizace a byla zahájena práce, která je ale z větší části stále před námi.

V jarních měsících jsme také pracovali na tvorbě nových webových stránek, které byly spuštěny v květnu, stránky stále prochází aktualizací. Zkvalitnili jsme využití sociálních sítí v rámci PR aktivit a započali jsme systematickou spolupráci s  darovacími portály.

Projekt „PROFI organizace – Chceme jít dál“ byl pro naši organizaci naprosto zásadní startovní čárou. Díky projektu jsme mohli rozběhnout dlouhodobý a nejen finančně, ale také personálně náročný proces, na jehož konci bude stát stabilní a moderní organizace schopná čelit společenským změnám a která bude ke svému fungování využívat efektivní moderní IT technologie a bude rovnocenným partnerem a odborníkem na komplexní práci s rodinami.

Skip to content