Jsme tady pro lidi…

Zpráva z realizace projektu “Pomoc rodinám s dětmi v Bruntále”

Projekt navazuje na programy realizované organizací v uplynulých letech a využívá získaných dosavadních zkušeností ke zkvalitnění práce s cílovými skupinami. Realizace projektu byla podpořena částkou 200.000,- Kč z dotačního titulu Moravskoslezského kraje “Podpora ohroženým dětem (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče) – aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, rozvoje rodičovských kompetencí, vedení dětí k zodpovědnému způsobu života, samostatnosti a soběstačnosti” v rámci dotačního programu Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2022.
Projekt je zaměřen na podporu služeb pro ohrožené děti a rodiny včetně podpory směřující ke stabilizaci rodin a obnovení narušených funkcí rodiny, a to prostřednictvím komplexu aktivit poradenské pomoci ohroženým dětem a jejich rodinám. Projekt posiluje koordinovanou spolupráci rodin a dalších zapojených subjektů pracujících s rodinami.
Cílem projektu je prevence problémů rodin, zamezí vzniku a rozvoji konfliktních situací a jejich dopadů, zabrání rozvoji sociálně patologických jevů u dětí a u dospělých, podpoří zdravý životní styl v rodinách – podpoří zdravé prožívání a psychické zdraví v rodinách.

Aktivity projektu:
Individuální poradenství – je realizováno formou individuálních konzultací s odborníky nebo formou rodinné konzultace s celou rodinou, realizováno sociálním pracovníkem. Záměrem je zlepšit komunikaci ve vztahu mezi rodiči a při vytváření dohod.
Rodinné mediace – realizovány vyškoleným mediátorem. Mediátor usnadňuje komunikaci mezi oběma stranami a podporuje vzájemné porozumění. Mediace je proces dobrovolný, založený na ochotě stran vyjednávat, naslouchat si a dohodnout se. Cílem mediace je oboustranně přijatelná dohoda.
Právní poradenství – je poskytováno zkušeným právníkem, jedná se o bezplatnou službu.
Psychoterapeutické konzultace – jsou poskytovány psychoterapeuty s dlouholetou praxi v práci s jednotlivci a s rodinami. Cílem je podpořit vlastní zdroje a možnosti klienta nebo rodiny k prospěchu všech jejích členů.
Psychologické poradenství – probíhá formou individuálních konzultací nebo formou rodinné konzultace s celou rodinou, realizuje se dětským psychologem nebo psychologem pro dospělé. Záměrem je poskytnout jednotlivci, dítěti nebo dospělému odbornou psychologickou pomoc a podporu.
Asistované kontakty s podporou odborníka, realizováno vyškolenými sociálními pracovníky nebo rodinnými terapeuty. Jsou využívány v situacích, kdy z různých důvodů nedochází k pravidelnému a bezpečnému předání dítěte mezi rodiči, nebo kdy z rozličných důvodů nedochází ke kontaktu rodiče s dítětem, nebo je tento kontakt problémový.
Asistence u celého styku rodiče s dítětem – probíhá formou podporovaného setkávání za přítomnosti terapeuta nebo asistenta po dobu celého styku rodiče s dítětem, terapeut podporuje komunikaci a navázání vztahu rodiče a dítěte a vytvoření důvěry mezi členy rodinného systému.
Dětský program Sand Tray – “Kde slova nestačí” a program „Archipelago“ – Přístup Sand Tray je cílen na pomoc dětem a jejich rodinám, které procházejí náročnými životními situacemi, zažily v minulosti ztrátu někoho blízkého, rozvod nebo jinou traumatickou zkušenost. S čím může Sand Tray pomoci: zloba a agresivní chování, strach a úzkost, noční pomočování, plačtivost, panika, psychické následky týrání, zneužívání. Truchlení – vyrovnání se se ztrátou, zlepšení schopnosti učit se, vztahy a rodinné problémy, zlepšení komunikace s okolím. Program Archipelago nabízí strukturovanou, hravou a zároveň kreativní práci s dítětem, které zažilo rozchod rodičů.
Zvýšená potřeba služeb zaměřených na podporu rodin s dětmi, je provázena současným trendem rozvodovosti a podpořena zájmem OSPOD Bruntál a Okresního soudu v Bruntále.

Do aktivit projektu bylo celkem zapojeno 26 rodin a 35 dětí.

Skip to content