Jsme tady pro lidi…

Principy poskytované služby

Autonomie rozhodování, respekt a rovnocenný vztah

Služby jsou poskytovány s respektem ke klientovi a jeho individuálním potřebám, spolupráce je založena na dobrovolnosti a partnerském vztahu pracovníka a klienta. Klient je chápán jako aktivní partner, pracovník jeho aktivitu a kompetence podporuje a jeho cílem je zplnomocnění klienta. Podporujeme samostatné rozhodování klienta ve všech aspektech týkajících se jeho situace. Pomoc je poskytována bez předpojatosti a zaujatosti.

Dodržování práv klientů

Klademe důraz na dodržování lidských práv a práv dítěte, respektování soukromí, ochranu osobních údajů, ochranu důstojnosti a dalších práv klientů.
Při spolupráci s námi, pokud si to klient výslovně přeje a charakter jeho zakázky to bude umožňovat, vedeme jeho záznamy a pracujeme s ním zcela anonymně. V případě neanonymní spolupráce je zapotřebí souhlasu klienta se zpracováním jeho osobních či citlivých údajů.
Informace, které se pracovník dozví od klienta nebudou bez výslovného souhlasu klienta předány nikomu mimo službu. Pracovníci i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. S materiály a informacemi týkajícími se klienta je nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Nestrannost a neutralita sociálního pracovníka

Pracovník/pracovnice AMT centra v případě, že pracuje s celou rodinou nebo jejími více členy, se snaží rozvíjet vztah s každým členem rodiny ve stejné míře a rodinou jako celkem.

Bezplatnost

Služba je bezplatná.

Skip to content