Jsme tady pro lidi…

Principy poskytování služby

Autonomie rozhodování, respekt a rovnocenný vztah

Služby jsou poskytovány s respektem ke klientovi a jeho individuálním potřebám, spolupráce je založena na dobrovolnosti a partnerském vztahu pracovníka a klienta. Klient je chápán jako aktivní partner, pracovník jeho aktivitu a kompetence podporuje a jeho cílem je zplnomocnění klienta. Podporujeme samostatné rozhodování klienta ve všech aspektech týkajících se jeho situace.

Dodržování práv klientů

Klademe důraz na respektování soukromí, ochranu osobních údajů, ochranu důstojnosti, dodržování lidských práv a dalších práv klientů. Při spolupráci s námi, pokud si to klient výslovně přeje a charakter jeho zakázky to bude umožňovat, vedeme jeho záznamy a pracujeme s ním zcela anonymně. V případě neanonymní spolupráce je zapotřebí souhlasu klienta se zpracováním jeho osobních či citlivých údajů. Informace, které se pracovník dozví od klienta, nebudou bez výslovného souhlasu klienta předány nikomu mimo službu. Pracovníci i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. S materiály a informacemi týkajícími se klienta je nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Nestrannost a neutralita sociálního pracovníka

Služby jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu etnické příslušnosti, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, názorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc je poskytována bez předpojatosti a zaujatosti. Služby poskytujeme klientům nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které nás finančně podporují nebo dotují.

Bezplatnost

Služba je bezplatná.

Skip to content