Jsme tady pro lidi…

Principy poskytované služby

Autonomie rozhodování, respekt a rovnocenný vztah

Služby jsou poskytovány s respektem ke klientovi a jeho individuálním potřebám, spolupráce je založena na dobrovolnosti a partnerském vztahu pracovníka a klienta. Klient je chápán jako aktivní partner, pracovník jeho aktivitu a kompetence podporuje a jeho cílem je zplnomocnění klienta. Podporujeme samostatné rozhodování klienta ve všech aspektech týkajících se jeho situace.

Dodržování práv klientů

Klademe důraz na respektování soukromí, ochranu osobních údajů, ochranu důstojnosti, dodržování lidských práv a práv dítěte a dalších práv klientů.
Při spolupráci s námi, pokud si to klient výslovně přeje a charakter jeho zakázky to bude umožňovat, vedeme jeho záznamy a pracujeme s ním zcela anonymně. V případě neanonymní spolupráce je zapotřebí souhlasu klienta se zpracováním jeho osobních či citlivých údajů.
Informace, které se pracovník dozví od klienta, nebudou bez výslovného souhlasu klienta předány nikomu mimo službu. Pracovníci i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. S materiály a informacemi týkajícími se klienta je nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Nestrannost a neutralita sociálního pracovníka

Služby jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu etnické příslušnosti, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, názorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc je poskytována bez předpojatosti a zaujatosti. Pracovník/pracovnice v případě, že pracuje s celou rodinou nebo jejími více členy, se snaží rozvíjet vztah s každým členem rodiny ve stejné míře a rodinou jako celkem.

Práce v přirozeném prostředí klientů

Služby jsou poskytovány rodinám a dětem v jejich přirozeném prostředí. Služby jsou tak přístupny i klientům, kteří z různých důvodů sami nevyhledávají institucionální pomoc. Návštěvy v domácnosti klienta nabízí možnost spolupracovat s celou rodinou a širším okolím klienta.

Bezplatnost

Služba je bezplatná.

Skip to content