Jsme tady pro lidi…

Projekt “VČAS a napořád – o (k)rok dále” je za svou polovinou

Od začátku letošního roku pokračujeme v realizaci projektu zaměřeného na rozvoj včasné péče na  Krnovsku a Jesenicku. Projekt s názvem „VČAS a napořád – o (k)rok dále“, který finančně podpořila Nadace Albatros, se nyní nachází za svou polovinou a jsme velice rádi, že se s vámi můžeme podělit o jeho pozitivní výsledky.

V rámci projektu bylo doposud podpořeno 23 rodin z Krnovska a 7 rodin z Jesenicka. Aktivity projektu realizují 4 pracovnice organizace a tři studentky střední pedagogické školy.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím komplexní podpory dětí v rodinách zajistit zvýšení školní úspěšnosti dětí, zlepšení možnosti zařazení dětí do běžného života a podpora jejich budoucího uplatnění ve společnosti. Projekt navazuje na projektové aktivity organizace z minulých let, konkrétně na projekty Včas a akorát I a II realizované v letech 2021 a 2022.

Projekt cílí na děti ze sociálně vyloučeného, sociálním vyloučením ohroženého nebo kulturně odlišného prostředí ve věku od 0 do 8 let a jejich rodiče. Oproti předchozím projektovým aktivitám projekt cílí také na budoucí maminky, které se připravují na péči o děti v prenatálním období a ihned po narození.

Veškeré aktivity směřované k dětem mají za cíl zlepšit připravenost dětí na povinnou školní docházku. Projekt je postaven na komplexním přístupu k práci s rodinami, neopomíjí práci s rodiči, která zahrnuje různé podpůrné, vzdělávací, poradenské a sociální aktivity. Individuální přístup k potřebám každé rodiny je důležitým aspektem naší práce.

Projekt „VČAS a akorát – o (k)rok dále“ je postaven na 8 aktivitách:

1) KLUB SKŘÍTEK PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (5-8 LET)

Cílem aktivity je poskytnout dětem potřebnou podporu zaměřenou na všestranný a zdravý rozvoj dětí od 5 do 8 let.  Klub je veden terapeutickým a pedagogickým pracovníkem ve spolupráci studentek 3. ročníku Střední pedagogické a zdravotnické školy v Krnově. Klub probíhá každou středu v prostorách organizace v Krnově v čase od 15:30 – 17:30. Do klubu dochází 10 dětí a kapacita klubu je zcela naplněna. Jde o děti, které jsou ze sociálně slabého a znevýhodněného prostředí. Zde velmi úzce spolupracujeme s MŠ v Krnově a s Azylovým domem pro matky s dětmi. Jednotlivé kluby jsou tematicky zaměřené a děti zde získávají podporu pro svůj rozvoj. Dětem jsou pravidelně připravovány aktivity zaměřené na procvičování jemné motoriky, smyslového vnímání, procvičování pozornosti a paměti. Celkově jde u dětí o podporu myšlení a připravenosti na školu a také o vytváření zdravých sociálních vztahů – všichni v klubu jsme kamarádi, kteří se vzájemně podporují a respektují. 

V rámci klubu proběhla také dvě setkání s rodiči a to ve dnech 25. 01. 2023 a 28. 06. 2023, kde měli rodiče prostor pro vzájemné sdílení, a několik volnočasové aktivit – výlet „Dobrodružství v rokli“, výlet „Příběh Skřítků z letiště“, výlet „Hledání velikonočního pokladu“ a Piknik v Chařovském parku.

V prvním prázdninovém týdnu pak proběhl příměstský tábor „Letní prázdninová putování za poznáním: Za tajemstvím mapy Skřítků“ pro děti, které docházejí do Klubu „ Skřítek“.

2) ZVYŠOVÁNÍ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ RODIČŮ – KLUBÍKY PRO MAMINKY S DĚTMI (0-4 LET)

Cílem aktivity je umožnit rozvoj kompetencí rodičů směrem k nastavení a zajištění optimálních podmínek pro všestranný rozvoj dítěte. Rodičům je poskytováno poradenství a podpora v oblasti výchovně – vzdělávací, dále v oblasti sociální a v případě potřeby také v oblasti zvyšování právního povědomí. Poradenství zajišťuje pedagog, sociální pracovník a právník. Cílem je zvyšování informovanosti rodičů a pěstounů, posilování jejich klíčových kompetencí v daných oblastech a řešení situací ohrožujících stabilitu rodin.

Provozujeme kluby pro maminky s dětmi v Javorníku a v Krnově. V rámci zvyšování rodičovských kompetencí probíhají klubíky vždy 2x měsíčně.

V Javorníku využíváme pro realizaci klubů prostory Městského a informačního centra v Javorníku. Každý klubík je programově rozdělen do tří bloků – edukační, tvořivá a pohybová část. Od začátku roku se do klubových aktivit zapojilo 7 rodin z Javorníku a okolí. Rovněž připravujeme v rámci zvyšování rodičovských kompetencí volnočasové a vzdělávací aktivity – velikonoční stezka, návštěva knihovny, z pohádky do pohádky, jarní výtvarné tvoření, tvoření v přírodě, využití rytmických a hudebních činností v rámci rozvoje člověka.

Klub v Krnově vede speciální pedagog ve spolupráci se sociálním pracovníkem a probíhá 2x v měsíci, a to v pátek od 9:00 – 12:00. Pravidelně zde dochází 5 maminek s dětmi. Převážně jde o maminky z Azylového domu Armády spásy v Krnově nebo o klientky AMT centra v Krnově, které provozuje organizace EUROTOPIA.CZ. Z větší části jde o matky samoživitelky.

Je zde zajištěna péče o nejmenší děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu. Aktivity jsou zaměřené jak na individuální práci s dítětem a rodičem, tak i na skupinové aktivity. Snažíme se maminkám předat žádoucí vzorce chování ve vztahu k péči o děti. Je zde zajištěno i sociální poradenství, a to sociálním pracovníkem, neboť matky mnohdy řeší svoje existenční aj. problémy.

Jednotlivé kluby jsou tematicky zaměřené a maminkám jsou představovány metody, jak s dítětem mohou pracovat, tak aby byl zajištěn jeho rozvoj.  Společně se učí potřebným dovednostem, znalostem a návykům. Speciálním pedagogem jsou pravidelně připravovány aktivity zaměřené na psychomotorický vývoj dítěte.

Dne 16. 06. 2023 jsme maminkám připravili besedu na téma „ První pomoc u dětí“.

Dne 14. 07. 2023 jsme využili letního počasí pro společně strávený čas mimo prostory Eurotopia.cz a podnikli společný pěší výlet po krásách a zajímavostech města Krnov. Hlavní cílem byla stezka „Cvilínkův poklad“.

3) REALIZACE VČASNÉ PÉČE V RODINÁCH

Cílem je přímá podpora a rozvoj dětí v rodinách postavená na všestranném a zdravém rozvoji dětí.

Podporu rodin zajišťuje pedagog a sociální pracovník, který s rodinou spolupracuje v jejím přirozeném prostředí. Sociální pracovník rodinu zná, s rodinou má navázánu spolupráci a je schopen s rodinou řešit široké spektrum problémů včetně výchovných a vzdělávacích, nabízí rodině poradenství a provází ji. Pedagog se cíleně věnuje rozvoji kompetencí u dětí. Cílem je poskytnout dětem potřebnou podporu zaměřenou na všestranný a zdravý rozvoj dětí od 0 do 8 let v oblastech: školní připravenost (rozvinutá zraková a sluchová diferenciace, jemná motorika, paměť, sociální role, barvy, sebeobsluha, slovní pojmy, geometrické tvary, logika), schopnost řešení problémů a kreativní myšlení, zdraví a tělesná kondice, regulace emocí a zvládání stresu, zacházení s odlišností, doprovody, mentorství, zvládání krizí, apod. Při práci s dětmi pracovníci využívají jednoznačné výhody, která plyne z jejich role, neboť jim umožňuje navázat bezprostřední kontakt s rodinou přímo v jejím přirozeném prostředí a získat důvěru. Součástí aktivity bude nabídka dětem k využití volnočasových aktivit společně s rodiči nebo samostatně.

Včasná péče v rodinách probíhá na Jesenicku, kde pedagog dochází do 5 rodin, přičemž pracuje se 7 dětmi ve věkové skupině od 3 do 6 let. Návštěvy v každé z rodin probíhaly 1x týdně nebo dle možnosti rodiny.

4) VYUŽITÍ A OVĚŘENÍ NOVÝCH NÁSTROJŮ PRO PRÁCI S DĚTMI A JEJICH RODIČI

Při spolupráci s rodinami využíváme různé interaktivní pomůcky a zaměřujeme se na terapii hrou. Rodiče vzděláváme v jejich využití v domácím prostředí formou praktického nácviku. Daří se nám rozšiřovat sety pomůcek, které využíváme při práci s dětmi a rodiči, případně je zapůjčujeme přímo rodičům, aby je s dětmi mohli využívat sami.

V uplynulém období se nám podařilo rozšířit naši sestavu šitých didaktických pomůcek o senzomotorické leporelo, kontrastní kostky a soubor různě velikých barevných háčkovaných kuliček.

5) ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA ŠKOLU S PŘESAHEM DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

V rámci klubu pro předškolní děti „ Skřítek“ probíhala u 5 dětí individuální příprava na školu nad rámec klubové skupinové činnosti. Jednalo se o 5 dětí, které v září čeká nástup do 1. třídy. Všechny děti zápisem úspěšně prošly. Předpokládáme, že spolupráce v rámci zajištění přípravy na školu bude probíhat také v počátcích jejich školní docházky.

Při této práci jsme se zaměřili na podporu psychické zralosti, sociální a emocionální zralosti, a pracovní zralosti.

6) PŘEDPORODNÍ PÉČE O MAMINKY A POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ V JEJICH NOVÉ ROLI

Aktivita vychází ze zjištění, že ženy, mladistvé dívky, s nimiž organizace spolupracuje, nemají dostatek informací ohledně zdravotní péče, péče o své tělo a svůj plod, základní hygienické návyky, dostatek materiální pomoci. To vše pramení především z nedostatečných rodičovských vzorů, které poznamenaly jejich fungování v dalším životě.

Klub probíhá pravidelně 2x v měsíci, a to v pátek od 10:00 – 12:00 hodin. Vystřídalo se zde několik nastávajících maminek – 7 žen. Jde o klub, kde se ženy velmi střídají a poté, ty které mají zájem, přecházejí s narozenými dětmi do Klubu pro maminky s dětmi. Docházejí zde nastávající matky, které jsou ze sociálně slabého a znevýhodněného sociálního prostředí. Jde převážně o ženy, kterým chybí opora jejich rodiny a bydlí v Azylovém domě Armády spásy. Většinou již mají další děti, se kterými navštěvují Klub pro maminky s dětmi, nebo jejich děti docházejí do Klubu „ Skřítek“.

V klubu jsou řešeny individuálně také sociální otázky. Některým z budoucích maminek jsme byli nápomocní v poskytnutí oblečků pro miminko, kočárku aj.

Klub je veden speciálním pedagogem a sociálním pracovníkem organizace EUROTOPIA.CZ a 1x v měsíci je v klubu pořádáno setkání s porodní dulou Ester Grůzovou, která ženám předává cenné zkušenosti a rady k porodu, a také k období po porodu. Od začátku projektu proběhla již tři tato setkání.

7) ROZVÍJEJME NAŠE DĚTI ČETBOU ANEB BOOKSTART

Cílem aktivity je probudit v dětech zájem o čtení a podpořit rodiče v aktivním trávení volného času s dítětem. Díky čtení se dítěti rozvíjí slovní zásoba, fantazie a podporuje se schopnost koncentrace.

Organizace se zapojila do mezinárodní iniciativy knihoven nazvané Bookstart. Projekt Bookstart slouží k zapojení a zaktivizování rodičů a seznámení dětí s knihou jako takovou, ať už formou prohlížení, čtení nebo povídání si.  Společné čtení rodičů s dětmi přispívá nejen k seznámení dětí s knihou již od nejútlejšího věku, k podpoře čtenářské gramotnosti u dětí, ale v neposlední řadě také k prohloubení vzájemných vztahů v rodině.

Za dobu realizace projektu jsme s rodiči a dětmi navštívili dvě knihovny – Knihovnu Vincence Priessnitze v Jeseníku a Městskou knihovnu Rudolfa Zubera v Javorníku. Zde byl pro zúčastněné pracovnicemi knihovny přichystán zajímavý program. K zájmu rodičů a dětí o knihy přispěly přichystané aktivity i příjemné prostředí knihoven.  Do aktivity se zapojilo 5 rodičů a 9 dětí.

8) REALIZACE KULATÝCH STOLŮ A SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE

Již při plánování projektových aktivit v prvních měsících roku jsme realizaci kulatých stolů směřovali do podzimních měsíců. Jejich cílem je sdílení dobré praxe, představení práce s interaktivními pomůckami, síťování a navázání dalších vztahů.

Aktuálně probíhá příprava těchto akcí, oslovili jsme spolupracující organizace a dojednáváme možné termíny. Předpokládáme jejich uskutečnění jak v Javorníku, tak v Krnově v průběhu měsíce října.

Slovo závěrem

Máme za sebou první polovinu projektu a jsme velice rádi, že se nám průběžně daří naplňovat všechny cíle i aktivity. Oproti předchozím projektovým aktivitám jsme v letošním roce v jednoznačné výhodě, neboť nejsme nijak omezeni protipandemickými opatřeními a také nestavíme na zelené louce, ale některé z aktivit již navazují na předchozí realizaci. Aktivity, které realizujeme již dlouhodobě, se nám daří inovovat o nové činnosti. Například v rámci Klubu Skřítek jsme uspořádali první příměstský tábor, který sklidil pozitivní ohlasy jak u dětí, tak u rodičů. Rovněž se nám daří navazovat novou spolupráci v regionech, zejména s mateřskými školami a dalšími institucemi a NNO.

Během roku jsme stále více řešili s rodiči nepříznivou ekonomickou situaci rodin a prohloubení zejména finančních obtíží, které s sebou přineslo zdražování a ekonomická krize spojená vysokou inflací a válkou na Ukrajině. Snažíme se v této oblasti rodiny podporovat nejen prostřednictvím poskytování poradenství a podpory, ale také materiálně.

Ve spolupracujících rodinách se nám daří nabízet komplexní podporu. Rodiny, s nimiž v rámci projektu spolupracujeme, jsou vždy zapojeny do více aktivit.

Skip to content