Jsme tady pro lidi…

PROSIM – Pro Rodinu Otevřený Systém Inovativních Metod

Operační program Zaměstnanost Plus

O PROJEKTU

Název projektu: PROSIM – Pro Rodinu Otevřený Systém Inovativních Metod
Reg. č. projektu: CZ.03.02.02/00/22_027/0001254
Období realizace: 1.10.2023 – 30.9.2026

Stručná informace o projektu

Projekt je zaměřen na trauma respektující přístup a přenesení terapeutických postupů přímo do přirozeného prostředí klientů – dětí a jejich rodin s traumatem, v krizi, ohrožených sociálním vyloučením, na Opavsku, Bruntálsku a Jesenicku. Projektem zacílíme na proškolení odborníků a lektorů, sdílení zkušeností a dobré praxe v rámci platforem spolupráce, specifika dobrovolnictví při práci s rodinami a evaluaci zaváděných inovací. Výstupem je metodika zaměřená na zaváděné inovace.

Hlavní cíl projektu

Projekt je zaměřen na vytváření a realizaci nového efektivních řešení – zavedení terapeutického rodičovství do přímé práce s rodinami s dítětem, které prožilo trauma/krizi/či obdobně náročnou situaci, v jejich přirozeném prostředí. Zavedení programů vzdělávání lektorů v TR/TRP a metodik vedení dobrovolníků při práci s touto CS, které budou mít následně vliv na kvalitnější poskytování služeb v rámci sociálního začleňování. TRP bychom rovněž rádi rozšířili do škol a další odborné veřejnosti, v rámci platforem spolupráce na místní úrovni.

Cílem projektu je zavádění trauma respektujícího přístupu v sociálních službách a sociální práci a přenesení terapeutických postupů přímo do přirozeného prostředí klientů, tedy dětí a jejich rodin s traumatem, v krizi či obdobné náročné situaci.

Dílčími cíli pak jsou:

 • proškolení odborníků a lektorů v této oblasti TR/TRP (KA1)
 • pilotní ověření TR/TRP v přímé práci s rodinami NRP/pěstouni/rodiny s traumatizovaným dítětem/v krizi/náročné situaci a zpracování metodických postupů, zachycující specifika práce s biologickými rodinami dětí v NRP – výstupem je metodika spolupráce služby SAS a NRP, publikovaná na webu (KA2)
 • sdílení zkušeností a dobré praxe v rámci platforem spolupráce (KA3) – se specifickým zapojením subjektů (OSPODy, školy a další aktéři) a s těmito procesy: spolupráce NRP se službami SAS, zapojení osob opouštějících NRP do pokračování spolupráce a také do prezentace (předávání dobré praxe a zkušenosti s TRP – peer konzultanty), dále spolupráce s univerzitami, realizace navazujících programů pro děti – př. arteterapie
 • formulování specifik dobrovolnictví při práci s touto problematikou a CS, tvorba (interní) metodické podpory dobrovolníků proškolených pro práci s touto CS – manuál (KA4)
 • evaluaci zaváděných inovací, včetně spolupráce na tvorbě výstupu projektu (KA5)

Realizace aktivit projektu KA1 – KA5

KA1 VZDĚLÁVÁNÍ – Terapeutické rodičovství (TR), trauma respektující přístup (TRP)

Vyškolení akreditovaných lektorů Terapeutického rodičovství a TRP ve dvou úrovních:

1. vzdělání v oblasti TR,
2. lektor, nabízející a provádějící TR (pod supervizí).

Výstup aktivity:

 • v každém regionu (Opava, Jeseník, Bruntál (příp. Krnov) minimálně jednoho lektora TR/TRP pro NRP a jednoho garanta v organizaci – jde o přenesenou hodnotu, aby se TRP stalo využívaným přístupem pro práci s rodinami v organizaci,
 • realizace vzdělávání,
 • zajistíme vybavení pro lektory a pracovníky v přímé péči.

KA2 PŘÍMÁ PRÁCE s rodinou s traumatem /v jiné náročné/krizové situaci

Zavedení TR/TRP do praxe s cílovou skupinou klientů.

Na TRP nahlížíme jako nástroj pro práci s rodinami v NRP, s biologickými rodinami dětí v NRP a s biologickými rodinami – v rámci inovací ověřujeme využití nejen u skupin NRP a biologických rodičů, ale především u mladých dospělých, mimo oblast NRP a v návaznosti na to chceme zpracovat specifickou metodiku spolupráce NRP a služby SAS.

TRP využíváme rovněž jako nástroj pro pokračující práci s dětmi ukončujícími doprovázení v souvislosti se zletilostí – využití prvků z výcviku pro rodiny mající v péči zletilé dítě – nebo využití individuální podpory – chtěli bychom, aby se mohli scházet pěstouni, děti, mladí dospělí ve svých skupinách, a aby mohla pokračovat práce v rodinách.

V rámci této KA využijeme také návazné techniky pro práci s dětmi a dospělými – zejména: arteterapie, motivační rozhovory, práce na terapeutickém pískovišti, krizová intervence.

Kurz TR přináší hluboký vhled do celé problematiky a poskytuje cenné rady, jak pomoci těmto dětem uzdravit jejich zranění.

Výstupem aktivity:

 • realizace TR a využití TRP v praxi c CS, skupiny pro matky s dětmi v náročné situaci/krizi/s traumatem, využití návazných programů rozšiřujících portfolio pro práci s dětmi – techniky arteterapie, motivační rozhovory, krizová intervence.

KA3 PLATFORMY SPOLUPRÁCE – orientované na trauma

Zvýšení povědomí o TR/TRP u odborné veřejnosti a propojení spolupráce aktérů, zabývající se využitím TR/TRP s CS na místní úrovni, a to prostřednictvím platforem spolupráce (se zapojením peer konzultantů – osob s žitou zkušeností) a poskytnutím odborné podpory pro spolupracující subjekty.

Dílčí aktivity:

 • platformy spolupráce se školami – v komplexním řešení situace dětí s traumatem se zapojením pracovníků OSPOD a dalších NNO, využijeme navázanou spolupráci s univerzitami,
 • školení v TRP na OSPOD,
 • supervize a podpora pedagogických pracovníků a pracovníků OSPOD, případně jiných NNO, setkávajících se s dětmi v náročné situaci/krizi/s traumatem
 • setkání odborníků, zabývajících se trauma-respektujícím přístupem, sdílení zkušeností práce s dětmi a dobré praxe – s využitím zkušeností dětí, které jsou zletilé a ukončila se pěstounská péče s jejich aktivním zapojením, sdílením zkušeností, využitím pro další práci apod.

Výstup aktivity:

 • platformy spolupráce zaměřené na řešení situace dětí s traumatem – formou setkání odborníků, zabývajících se trauma-respektujícím přístupem, sdílení zkušeností práce s dětmi a dobré praxe, s rozšířením o osvětové činnosti pro odbornou veřejnost a zapojením mladých dospělých (se zkušeností s TRP) opouštějící NRP/PP do těchto diskusí,
 • supervize a podpora pro spolupracující subjekty – pracovníky OSPOD, škol, jiných NNO, studentů univerzit apod., setkávajících se s dětmi v náročné situaci/krizi/s traumatem.

KA4 DOBROVOLNICTVÍ – podpora spolupráce v organizaci pracující s rodinami v náročné situaci/krizi/s traumatem

Podpora spolupráce s dobrovolníky v organizaci pracující s rodinami v náročné situaci/krizi/s traumatem, včetně zajištění metodické podpory a zpracování metodického manuálu.

Dílčí aktivity:

 • zavedení programu (specifického postupu) pro využití dobrovolnictví v organizaci, pracující s ohroženými dětmi a jejich rodinami (v praxi s rodinami v náročné situaci/krizi/s traumatem),
 • pravidla dobrovolnické práce v organizaci, při práci s touto CS a zpracování metodických postupů pro řešení situací, ve kterých se dobrovolníci s touto CS setkávají,
 • etická dilemata – vyhotovení etického kodexu v organizaci realizující služby (SAS, ODB.POR., NRP, NZDM).

KA5 EVALUACE a výstupy projektu

Evaluace zaváděných inovativních postupů (TR a TRP) do praxe s rodinami v oblasti sociálních služeb a sociální práce, včetně podpory a spolupráce při zpracování metodických výstupů. Evaluace – bude provedena sumativní a formativní.

V rámci evaluace se budeme zabývat těmito zpětnými vazbami a oblastmi:

 • pracovníci – vzdělávání v TR – zpětná vazba od pracovníků – lektorů na využití TR v praxi a přínos,
 • přímá práce s CS- zhodnocení pozitivních dopadů TR/TRP do přímé práce,
 • přínos sdílení a zpětné vazby peer konzultantů (s žitou zkušeností) v rámci platforem,
 • přínos TRP pro dobrovolníky a přínos dobrovolnictví pro organizaci,
 • zhodnocení průběhu realizace projektu.

Výstup aktivity:

 • vstupní a závěrečná evaluační zpráva,
 • podklady pro metodiky.

.

Skip to content