Jsme tady pro lidi…

Realizujeme projekt “Společně to zvládneme 2022”

Projekt “Společně to zvládneme 2022” je financován z rozpočtu Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy a je zaměřen na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním. Projekt je realizován od 1. 1. do 31. 12. 2022.

Cílem projektu je podpora dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, s nimiž organizace spolupracuje, tak aby mohly uspět v budoucím životě a nebyly handicapovány podmínkami, ve kterých momentálně žijí.

Projekt cílí na děti ve věku od 6 do 18 let z dysfunkčních a sociálně slabých rodin a dále z rodin pěstounských, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, případně s naší organizací nově navázaly spolupráci. Jedná se o rodiny žijící v regionech Jeseník, Bruntál, Krnov a Opava. Tyto děti jsou často z běžných kolektivů vylučovány, zažívají nedůvěru ve vztazích s vrstevníky a neúspěchy ve školním prostředí. Jejich způsob trávení volného času často není podnětný, nenavštěvují kroužky, nejezdí na výlety ať už z důvodů finančních nebo jinak omezujících. Jedná se o skupiny dětí ohrožené ve svém vývoji sociálně patologickými jevy (záškoláctví, experimenty s drogami, násilí ve vztazích apod.).

Projekt se opírá o tyto aktivity:

1) DOUČOVÁNÍ DĚTÍ – chceme pomoci dětem, které ve škole zažívají opakovaný neúspěch, v jejich úspěšném začlenění a uplatnění v budoucím životě. Doučování zajišťují tutoři – doučující z řad studentů středních a vysokých škol, jejichž práci koordinuje pedagogický pracovník/garant jako hlavní koordinátor projektu. Doučování probíhá individuální formou dle potřeb dětí 1-2x v týdnu v rozsahu 1-2 vyučovacích hodin nebo skupinovou formou v rámci doučovacích klubů. (

2) zajištění SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU – v rámci doučování každého dítěte komunikuje koordinátor projektu společně s tutorem se školou – s třídním učitelem dítěte a s ním komunikuje také konkrétní potřeby dítěte.

3) NÁVAZNÉ PORADENSTVÍ rodinám v otázkách vzdělávání jejich dětí. Aby byla podpora komplexní, snažíme se maximálně do procesu zapojit i rodiče a pěstouny, podporovat je a zvyšovat jejich motivaci ke spolupráci se školou a zvyšovat u nich zájem o vzdělání jejich dětí. Poradenství poskytujeme zejména v oblasti výchovně – vzdělávací.

Skip to content