Jsme tady pro lidi…

Ukončili jsme projekt “Most k lepším zítřkům”

V průběhu celého školního roku 2021/2022 jsme v Opavě, Bruntále, Jindřichově ve Slezsku, Městě Albrechticích a v Jeseníku realizovali projekt “Most k lepším zítřkům”. Projekt podpořila částkou 80.000,- Kč Nadace ČEZ v rámci grantového programu “Podpora regionů 2021“. Jeho cílem byla podpora dětí od 3 do 18 let z dysfunkčních a sociálně slabých rodin a dále z rodin pěstounských, s nimiž organizace EUROTOPIA.CZ spolupracuje, tak aby mohly uspět v budoucím životě a nebyly handicapovány podmínkami, ve kterých momentálně žijí.

Ve všech zmíněných regionech probíhalo po celou dobu trvání projektu DOUČOVÁNÍ, které realizovali tutoři z řad studentů VŠ a SŠ. Doučování probíhalo individuálně buď přímo v domácnostech dětí, nebo v rámci doučovacích klubů, které provozujeme v jednotlivých městech. Do doučování bylo zapojeno 30 dětí napříč regiony. Neoddělitelnou součástí doučování byla také SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE SE ŠKOLOU a také s RODINOU. Při zahájení doučování byla navázána spolupráce s třídním učitelem, případně dalšími pedagogy školy, kterou konkrétní dítě navštěvovalo, a postup doučování včetně konkrétních potřeb dítěte byly průběžně hodnoceny. V situaci, kdy z důvodu probíhající pandemie nebylo možné realizovat doučování prezenčně, probíhalo online formou. Rodinám doučovaných dětí jsme paralelně poskytovali PORADENSTVÍ zejména v oblasti výchovně-vzdělávací. Obecně však tato aktivita směřovala k podpoře a stabilizaci rodin jako prevenci rozvoje vážnějších problémů v rodinách, nebylo tak výjimkou ani poradenství v oblasti dluhové problematiky, pracovně-právní oblasti, bydlení, sociálních dávek a systému sociálních služeb, vztahových, apod. Poslední aktivitou byla realizace PODPŮRNÝCH SKUPINEK pro děti a dospívající pro zpracování náročných životních situací. Tato projektová aktivita probíhala výlučně v Bruntále, kde se v intervalu 14 dnů v prostorách organizace stříly 2 skupinky dětí po 9 účastnících rozdělených dle věku na skupinu 6 – 12 let a 13 – 15 let. Podpůrné skupinky z důvodu špatné epidemiologické situace probíhaly až od února do konce školního roku. Program jednotlivých setkání připravoval tým složený ze sociálního pedagoga, terapeuta a sociálních pracovnic. Cílem těchto skupinek bylo reagovat na potřeby dětí a dospívajících, pomoci jim zvládnou náročnou životní situaci, podporovat jejich zájmy, vlastní tvořivý potenciál, posilovat jejich sebedůvěru a společně zjišťovat, co je pro všechny zúčastněné v aktuálním období příznivé a důležité. V rámci realizace podpůrných skupinek věnovali pracovníci prostor také prevenci sociálně patologických jevů (kouření, alkohol, drogy, násilí, šikana, kyberšikana…), kterým jsou děti z cílové skupiny vystaveny mnohem častěji než děti z běžných rodin. Pracovníci s dětmi a dospívajícími řešili také témata jako škola, budoucí povolání, kamarádství a přátelství, aktuální společenská témata – Válka na Ukrajině, sexualita a sexuální výchova apod. Průběžně se nám dařilo naplňovat všechny projektové aktivity a přestože jsme se museli potýkat s protiepidemiologickými opatřeními, všechny aktivity byly bez výjimky realizovány.

Skip to content