Jsme tady pro lidi…

Zpráva z realizace projektu “Pomoc rodinám s dětmi v Krnově”

Projekt je kontinuální, navazoval na programy realizované organizací v uplynulých letech a využíval získaných dosavadních zkušeností ke zkvalitnění práce s cílovými skupinami. Realizace projektu byla podpořena částkou 199.300,- Kč z dotačního titulu Moravskoslezského kraje “Podpora ohroženým dětem (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče) – aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, rozvoje rodičovských kompetencí, vedení dětí k zodpovědnému způsobu života, samostatnosti a soběstačnosti” v rámci dotačního programu Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2022.
Projekt byl zaměřen na podporu služeb pro ohrožené děti a rodiny včetně podpory směřující ke stabilizaci rodin a obnovení narušených funkcí rodiny, a to prostřednictvím komplexu aktivit poradenské pomoci ohroženým dětem a jejich rodinám. Projekt posiloval koordinovanou spolupráci rodin a dalších zapojených subjektů pracujících s rodinami.
Cílem projektu byla prevence problémů rodin, zamezení vzniku a rozvoji konfliktních situací a jejich dopadů, zabránění rozvoji sociálně patologických jevů u dětí a u dospělých, podpora zdravého životního stylu
v rodinách – podpora zdravého prožívání a psychického zdraví v rodinách.

Aktivity projektu:
Individuální poradenství – je realizováno formou individuálních konzultací s odborníky nebo formou rodinné konzultace s celou
rodinou, realizováno sociálním pracovníkem. Záměrem je zlepšit komunikaci ve vztahu mezi rodiči a při vytváření dohod.
Rodinné mediace – jsou realizovány vyškoleným mediátorem. Mediátor usnadňuje komunikaci mezi oběma stranami a podporuje vzájemné porozumění. Mediace je proces dobrovolný, založený na ochotě stran vyjednávat, naslouchat si a dohodnout se. Cílem mediace je oboustranně přijatelná dohoda.
Právní poradenství – je poskytováno zkušeným právníkem, jedná se o bezplatnou službu.
Psychoterapeutické konzultace – jsou poskytovány psychoterapeuty s dlouholetou praxi v práci s jednotlivci a s rodinami. Cílem bylo podpořit vlastní zdroje a možnosti klienta nebo rodiny k prospěchu všech jejích členů.
Psychologické poradenství – probíhalo formou individuálních konzultací nebo formou rodinné konzultace s celou rodinou, realizoval je dětský psycholog nebo psycholog pro dospělé. Záměrem bylo poskytnout jednotlivci, dítěti nebo dospělému odbornou psychologickou pomoc a podporu.
Asistence při předání s podporou odborníka – byly realizovány vyškolenými sociálními pracovníky nebo rodinnými terapeuty. Byly využívány v situacích, kdy z různých důvodů nedocházelo k pravidelnému a bezpečnému předání dítěte mezi rodiči, nebo kdy z rozličných důvodů nedocházelo ke kontaktu rodiče s dítětem, nebo byl tento kontakt problémový.
Asistence u celého styku rodiče s dítětem probíhala formou podporovaného setkávání za přítomnosti terapeuta nebo asistenta po dobu celého styku rodiče s dítětem, terapeut podporoval komunikaci a navázání vztahu rodiče a dítěte a vytvoření důvěry mezi členy rodinného systému.
Dětský program Sand Tray – “Kde slova nestačí” a program „Archipelago“ – Přístup Sand Tray je cílen na pomoc dětem a jejich rodinám, které procházejí náročnými životními situacemi, zažily v minulosti ztrátu někoho blízkého, rozvod nebo jinou traumatickou zkušenost. S čím může Sand Tray pomoci: zloba a agresivní chování, strach a úzkost, noční pomočování, plačtivost, panika, psychické následky týrání, zneužívání. Truchlení – vyrovnání se se ztrátou, zlepšení schopnosti učit se, vztahy a rodinné problémy, zlepšení komunikace s okolím. Program Archipelago nabízí strukturovanou, hravou a zároveň kreativní práci s dítětem, které zažilo
rozchod rodičů.

Zvýšená potřeba služeb zaměřených na podporu rodin s dětmi, je provázena současným trendem rozvodovosti a podpořena zájmem OSPOD Krnov a Okresního soudu v Bruntále. V rámci projektu bylo podpořeno 41 dětí (18 rodin) z Krnova.

Skip to content