Jsme tady pro lidi…

Projekty EUROTOPIE podporuje Moravskoslezský kraj

Také v roce 2022 realizujeme řadu projektů s finanční podporou Moravskoslezského kraje. Níže naleznete přehled dotačních programů Moravskoslezského kraje včetně krátkého popisu projektů, s nimiž jsme v dotačních programech uspěli. Za podporu děkujeme!

Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2022

Cesta k porozumění – Projekt zaměřený na podporu rodin ohrožených negativními jevy v regionech Krnov a Bruntál s cílem podpořit rodiny v jejich sociálním fungování a to prostřednictvím aktivit:

1) Program „MOST K POROZUMĚNÍ” se zaměřuje na zvýšení rodičovských kompetencí prostřednictvím interaktivních skupinových aktivit – Interaktivní vzdělávací rodičovské skupiny a Interaktivní vzdělávací rodičovské semináře v oblasti právního povědomí, finanční gramotnost a problematiky sociálních sítí

2) EDUKAČNÍ VÍKENDOVÝ POBYT PRO RODIČE S DĚTMI směřující k podpoře pozitivního rodičovství a výchovy.

Zdravá rodina – projekt je zaměřen na podporu služeb pro ohrožené dospívající děti, mladé dospělé a rodiny včetně podpory směřující ke stabilizaci rodin a obnovení narušených funkcí rodiny v regionech Opava, Vítkov, Krnov a Bruntál prostřednictvím těchto aktivit:

1) Program „DOBRÉ RODIČOVSTVÍ“ zahrnuje odborné konzultace a edukace s praktickým nácvikem rodičovských dovedností (Právní poradenství, Psychologické poradenství, Psychoterapeutické konzultace, Speciálně pedagogické konzultace) a tréninkové aktivity – pobyt pro rodiny s dospívajícími dětmi zaměřený na sdílení a posílení rodičovských kompetencí.

2) Program „NÁPRAVA VZTAHŮ V RODINĚ“ zahrnuje spolupráci s rodiči umístěnými ve výkonu trestu odnětí svobody.

3) Program „CESTA DO DOSPĚLOSTI“ pro dospívající děti z rodin, které prošly traumatem nebo jsou zasaženy chronickým konfliktem.

Pomoc rodinám s dětmi v Krnově a Pomoc rodinám s dětmi v Bruntále – projekty jsou zaměřeny na podporu služeb pro ohrožené děti a rodiny včetně podpory směřující ke stabilizaci rodin a obnovení narušených funkcí rodiny, a to prostřednictvím komplexu aktivit poradenské pomoci ohroženým dětem a jejich rodinám. Projekty se opírají o tyto projektové aktivity: individuální poradenství, rodinné mediace, právní poradenství, psychoterapeutické konzultace, psychologické poradenství, asistované kontakty s podporou odborníka, asistence u celého styku rodiče s dítětem, dětský program Sand Tray – “Kde slova nestačí” a program „Archipelago“  

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2022

Probační program K2 a resocializační program – V rámci projektu jsou realizovány dva programy – Probační program K2 a Resocializační program, jejichž cílem je prevence a snižování rizik opakování trestné činnosti a zamezení delikvence.

Probační program K2 se snaží reagovat na problémy dětí a mladých lidí v otázce hodnot a stylu života, řeší problémy s absencí pracovních návyků, schopností dodržovat pravidla. Cílem programu je prevence a snižování rizik opakování trestné činnosti, zamezení delikvence a opatření urovnávající vztahy mezi dítětem či mladistvým a poškozeným.

Resocializační program usiluje o podporu začlenění dospělých osob, které se dopustily trestného činu, zpět do společnosti. Cílem programu je prevence a snižování rizik opakování trestné činnosti, motivace k reintegraci klienta, komplexní podpora.

Program podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022

Tudy cesta nevede II – účelem projektu je realizace preventivních programů ve školách, jejichž cílem je prevence a snižování rizik vzniku sociálně patologických jevů ve školních třídách, prevence zachování duševního zdraví a posílení bezpečného klimatu ve školní třídě.

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Společnými silami k dialogu II – projekt je zaměřen na podporu obyvatel sociálně vyloučených lokalit ve městě Opava a Krnov, navazuje na realizaci komunitní práce v těchto městech v uplynulých obdobích. Cílem projektu je prostřednictvím metody komunitní práce přispět k udržení momentálního příznivého stavu a posílení komunity žijící v ubytovacím domě v Opavě na ulici U Cukrovaru 1, přispět k posílení komunity U Latarny a k vytvoření nové komunity v sociálně vyloučené lokalitě v Krnově na ul. Stará, Libušina a Textilní.

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 2022

Most k porozumění 2022 – obsahem projektu je realizace workshopů, besed a kulturních akcí směřujících k posílení multikulturního prostředí v Moravskoslezském kraji. Aktivity podporují začleňování a zlepšení postavení romské minority v kraji a k vytváření pozitivního obrazu Romů.

Skip to content