Jsme tady pro lidi…

Projekt Sociální a aktivizační služby pro rodiny a jednotlivce na Bruntálsku

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Sociální a aktivizační služby pro rodiny a jednotlivce na Bruntálsku, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010628.

O PROJEKTU

Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0010690

Anotace:

Projekt je zaměřen na poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi včetně aplikace facilitativních metod v praxi a odborné podpory a vzdělávání pracovníků v přímé práci s cílovou skupinou (CS), kterou jsou osoby a rodiny s dětmi sociálně vyloučené, ohrožené sociálním vyloučením a dalšími riziky na Bruntálsku.
Cílem projektu je obnovení narušených funkcí rodin, jejich stabilizace, prevence a zamezení sociálního vyloučení a dalších rizik osob CS.

Hlavní cíle:

  1. podpora ohrožených a destabilizovaných rodin a opětovné zařazení do společnosti, prevence rozpadu rodin a rozvoj jejich adaptibility
  2. prevence sociálního vyloučení osob CS, jejich soc. začlenění a řešení rizik souvisejících s ohrožující situací
  3. podpora kvality poskytovaných sociálních služeb formou vzdělávání a supervidování pracovníků pracujících s CS
  4. rozvoj facilitovaných metod práce s rodinami, posilování autonomie a kompetencí rodin včetně zapojení komunitních zdrojů při řešení situace rodiny

Realizaci aktivit a stanovených cílů zajišťuje odborný tým – právník, psycholog, asistent, terapeut, sociální pracovník, pracovník v soc. službách, supervizor a mediátoři. Poradenství je bezplatné.

Aktivity projektu:

Klientům budou poskytnuty sociálně aktivizační služby:

ASISTENČNÍ MEDIAČNÍ A TERAPEUTICKÉ CENTRUM (AMT CENTRUM)

V rámci tohoto centra jsou poskytovány tyto služby:

Sociální poradenství vede k obnově narušených funkcí rodin s dětmi. Je také důležitou součástí podpory pro zlepšení a harmonizaci prostředí pro zdravý rozvoj dítěte.

Asistenční program je cílený na nácvik rodičovských dovedností a zkušeností a je realizován v úzké spolupráci s OSPOD.

Rodinné terapeutické konzultace jsou důležité při nalezení vhodných řešení v krizových situacích. Důraz je kladen na urovnání vztahu mezi rodiči a zvýšení jejich sebeúcty.

Mediace vede k tvořivosti klientů při řešení problémů, konfliktních situací a k následné dohodě obou stran.

Facilitovaná rodinná setkání jsou zaměřena na obnovu narušených funkcí ohrožených rodin s dětmi, ke stabilizaci těchto rodina a k podpoře vhodného prostředí pro zlepšení podmínek harmoničtějšího vývoje dětí, zlepšení vztahů a řešení náročných situací.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY A JEDNOTLIVCE

Toto středisko realizuje tyto služby:

Odborné poradenství je poskytováno včetně právního poradenství, zejména pro prevenci zadluženosti osob CS, napomáhá klientovi se orientovat ve smluvních vztazích, v oblasti bytové politiky a občanskoprávních vztazích.

Řešení krizových a jiných rizikových situací u klientů a jejich rodin které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, a rodinám se sociokulturním znevýhodněním, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. V řešení nepříznivé situace se zaměřujeme na využívání vlastních sil klientů, což vede k orientaci v postupu při řešení, k uvědomění vlastního potenciálu a v konečném důsledku k samostatnosti, zodpovědnosti a sebemotivaci klientů a k jejich integraci do přirozeného prostředí.

VZDĚLÁVÁNÍ A SUPERVIZNÍ PODPORA PRACOVNÍKŮ V PŘÍMÉ PRÁCI S KLIENTY

V rámci této aktivity budou pracovníci podpořeni formou průběžného vzdělávání a supervizí, čímž se zvyšuje jejich odbornost a udržuje kvalita poskytovaných služeb ve prospěch klientů CS.

Zajištění šíření výstupů projektu

Za šíření výstupů je zodpovědný manažer projektu.
Internetové stránky projektu budou vytvořeny na začátku projektu a budou umístěny na webových stránkách organizace žadatele – www.eurotopia.cz, které budou průběžně aktualizovány.
O realizaci vybraných aktivit projektu budou vydány zvláštní tiskové zprávy, které budou sloužit k zajištění šíření výstupů projektu a informování veřejnosti.
Pro šíření výstupů budou také použity setkání v rámci komunitních plánování. Výstupy a příklady dobré praxe budou šířeny v rámci spolupracujících subjektů a veřejnosti.

Inovace projektu

  • zavedení usnadňujících metod práce s klienty
  • komplexní podpora rodin ohrožených sociálním vyloučením
  • vytváření metodiky facilitativních postupů práce s rodinou
  • průběžné vzdělávání a supervidování pracovníků
Skip to content